headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 96 — Tuyết Phong qua đỉnh núi

雪 峰 過 嶺

Tuyết Phong quá lĩnh

洛 浦 還 鄉

Lạc Phố hoàn hương

法 遠 繡 毬

Pháp Viễn tú cầu

文 邃 香 囊

Văn Thúy hương nang

383. — Tuyết Phong qua đỉnh núi

Tuyết Phong từ giã Ðộng Sơn ra đi. Sơn hỏi:

– Con đi đâu.

– Con đi qua đỉnh núi.

Xem tiếp...

Bài 95 — Ẩn Phong lộn ngược tịch

隱 峰 倒 化

Ẩn Phong đảo hóa

領 眾 坐 亡

Lĩnh chúng tọa vong

歸 宗 拽 杖

Qui Tông duệ trượng

普 化 踢 床

Phổ Hóa thích sàng

379. — Ẩn Phong lộn ngược tịch

Lúc Thiền sư Ẩn Phong (nối pháp Mã Tổ) sắp thị tịch, Sư hỏi chúng rằng:

– Các nơi khi thiên hóa, hoặc ngồi hoặc nằm là đều ta thường thấy, có người nào đứng chết hay không?

Xem tiếp...

Bài 94 — Thái thú được hết bệnh

太 守 病 痊

Thái thú bệnh thuyên

君 王 臂 落

Quân vương tý lạc

次 公 點 眼

Thứ công điểm nhãn

駙 馬 索 藥

Phò mã sách dược

375. — Thái thú được hết bệnh

Lư Khưu vốn là Thái thú Ðài Châu, gặp khi Khưu ngọa bệnh chẳng thể dậy nổi, có người khuyên:

– Gặp Cao tăng có thể khỏi.

Nhân gặp ngài Phong Can ở Nhạn Ðãng, Can tụng chú vào nước đưa cho Khưu uống. Bệnh Khưu khỏi hẳn.

Xem tiếp...

Bài 93 — Nhảy qua lưng Bất Thác

推 倒 回 頭

Thôi đảo Hồi Ðầu

趯 翻 不 托

Ðịch phiên Bất Thác

道 者 休 休

Ðạo giả hưu hưu

塔 主 莫 莫

Tháp chủ mạc mạc

371. — Ðoan xô ngã Hồi Ðầu

(Xin xem tắc 372)

Xem tiếp...

Bài 92 — Vượn xanh rửa chén bát

白 犬 啣 書

Bạch khuyển hàm thư

青 猿 洗 鉢

Thanh viên tẩy bát

飲 光 坐 禪

Ẩm Quang tọa thiền

布 袋 落 魄

Bố Ðại lạc phách.

367. — Chó cò ngặm lá thư

Xem tắc 368: “Thanh viên tẩy bát”.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)

Xem tiếp...

Bài 91 — Triệu Châu cây cầu khỉ

滏 水 蓮 池

Phủ Thủy liên trì

趙 州 略 彴

Triệu Châu lược chước

大 陽 錢 財

Ðại Dương tiền tài

青 平 杓 索

Thanh Bình chước tác

363. — Phủ Thủy cái ao sen

Không có chú giải (DG)

Xem tiếp...

Bài 90 — Thanh Lâm con rắn chết

青 林 死 蛇

Thanh Lâm tử xà

泐 潭 活 雀

Lặc Ðàm hoạt tước

玄 沙 三 病

Huyền Sa tam bệnh

天 平 兩 錯

Thiên Bình lưỡng thác

359. — Thanh Lâm con rắn chết

Tăng hỏi Thiền sư Thanh Lâm Kiền (nối pháp Ðộng Sơn Giới):

– Giữa ngàn nẻo khác nhau, làm sao biết được ngay?

Sư đáp:

– Túc hạ! Sau lưng đeo châu ngọc,

Hư không chứa đựng trăng dặm trời.

Xem tiếp...

Bài 89 — Tuyết Ðậu cầm thanh gươm

雪 竇 按 劍

Tuyết Ðậu án kiếm

韶 山 亞 戈

Thiều Sơn á qua

古 靈 揩 背

Cổ Linh khải bối

從 諗 洗 腳

Tùng Thẩm tẩy cước

355. — Tuyết Ðậu cầm thanh gươm

Khi Ðại sư Tuyết Ðậu Trùng Hiển Minh Giác ở Minh Châu thượng đường, có một vị tăng hỏi:

– Thế nào là kiếm thổi lông (kiếm rất bén)?

– Khổ!

– Có cho học nhân dùng hay không?

Xem tiếp...

Bài 88 — Vân Môn bờ giậu hoa

雲 門 花 欄

Vân Môn hoa lan

六 亘 瓶 鵝

Lục Hoàn bình nga

石 室 蹈 碓

Thạch Thất đạo đôi

天 目 撞 羅

Thiên Mục tràng la

351. — Vân Môn bờ giậu hoa

Tăng hỏi Vân Môn:

– Thế nào là pháp thân thanh tịnh?

Môn đáp:

– Bờ giậu hoa thược dược.

(Theo: Vân Môn lục.)

Xem tiếp...

Bài 87 — An Quốc bẻ đũa bếp

安 國 折

An Quốc chiết trứ

鹿 門 破 鍋

Lộc Môn phá oa

雲 巖 出 糞

Vân Nham xuất phẩn

寂 子 擔 禾

Tịch tử đảm hòa

347. — An Quốc bẻ đũa bếp

Thiền sư Huệ Cầu Tịch Chiếu (nối pháp Huyền Sa) ở viện An Quốc thuộc Phúc Châu (vì Sư là người Trụ trì viện này vào đời thứ hai nên cũng gọi Sư là Trung Tháp) thượng đường nói:

– Ta nuôi các huynh đệ trong thời gian này là vì một nhân duyên đặc biệt muốn nói ra cùng các huynh đệ: Muốn được tinh yếu các ông hãy phát minh đạo lí ở nơi núi sông đất đai, vì đạo lí ấy vốn thường hằng và rốt ráo.

Xem tiếp...