headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 116 — Trung Ấp kêu oa oa

中 邑 鳴

Trung Ấp minh da

青 山 骨 剉

Thanh Sơn cốt tỏa

明 招 目 眇

Minh Chiêu mục miễu

雲 門 腳 跛

Vân Môn cước bả

463. — Trung Ấp kêu oa oa

Trung Ấp mỗi khi thấy một vị tăng, Sư lấy tay vỗ vào miệng, làm tiếng trống kêu:

– Oa oa! Oa oa!

Xem tiếp...

Bài 115 — Triệu Châu thăm dò nước

趙 州 探 水

Triệu Châu thám thủy

百 丈 夾 火

Bách Trượng giáp hỏa

金 峰 行 餅

Kim Phong hành bính

布 袋 拈 果

Bố Ðại niêm quả

459. — Triệu Châu thăm dò nước

Một hôm, Triệu Châu đi thăm Thù Du, Sư chống gậy vào Pháp đường đi từ Ðông sang Tây. Thù Du hỏi:

– Làm gì đó?

– Dò nước.

Xem tiếp...

Bài 114 — Huệ Nam dạy trụ trì

惠 南 主 法

Huệ Nam chủ pháp

居 訥 扶 宗

Cư Nột phù tông

洪 濟 師 子

Hồng Tế sư tử

遼 陽 大 蟲

Liêu Dương đại trùng

455. — Huệ Nam dạy trụ trì

Hoàng Long nói:

– Làm trụ trì cần phải được lòng chúng. Muốn được lòng chúng phải biết rõ tình người. Ðức Phật nói: “Tình người làm ruộng phúc cho đời, đạo lí đều từ đó mà sinh ra”. Cho nên sự thông tắc của thời, tổn ích của việc, tất nương vào tình người.

Xem tiếp...

Bài 113 — Một thành người mù mắt

一 城 人 瞎

Nhất thành nhân hạt

三 日 耳 聾

Tam nhật nhĩ lung

東 山 餕 餡

Ðông Sơn tuấn hạm

楊 岐 栗 蓬

Dương Kì lật bồng

451. — Một thành người mù mắt

Bảo Thọ khai đường. Tam Thánh đẩy một ông tăng ra trước mặt Bảo Thọ, Thọ liền đánh ông tăng ấy. Tam Thánh nói:

– Trưởng lão nếu dạy người như thế thì làm mù mắt người cả một thành Trấn Châu vậy.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 12.)

Xem tiếp...

Bài 112 — Hòa Sơn hiệu Nghĩa Hổ

禾 山 義 虎

Hòa Sơn Nghĩa Hổ

瑞 巖 臥 龍

Thụy Nham Ngọa Long

翠 巖 唾 地

Thúy Nham thóa địa

寶 壽 釘 空

Bảo Thọ đính không

447. — Hòa Sơn hiệu Nghĩa Hổ

Thiền sư Hòa Sơn Phổ (nối pháp Hoàng Long Nam) khi mới bắt đầu trổ tài hùng biện ở những pháp hội, Sư giảng Duy Thức, luận Khởi tín.

Xem tiếp...

Bài 111 — Thiên Nhiên bị câm miệng

天 然 口 啞

Thiên Nhiên khẩu á

大 耳 心 通

Ðại Nhĩ tâm thông

文 益 書 字

Văn Ích thư tự

曉 聰 栽 松

Hiểu Thông tài tùng

443. — Thiên Nhiên bị câm miệng

Một hôm, Bàng cư sĩ thấy Ðan Hà đến (nối pháp Thạch Ðầu Hy Thiên), cư sĩ chẳng nói cũng chẳng đứng dậy. Hà bèn dơ phất tử lên. Cư sĩ liền dơ cái dùi lên. Hà nói:

Xem tiếp...

Bài 110 — Biển Ðầu bị quở mắng

匾 頭 被 罵

Biển Ðầu bị mạ

水 潦 遭 踏

Thủy Lạo tao đạp

死 心 下 火

Tử Tâm hạ hỏa

自 蟬 掛 塔

Tự Thiền quải tháp

439. — Biển Ðầu bị quở mắng

Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam trước ở với ngài Lặc Ðàm Hoài Trừng không ngộ, sau đến học với Thiền sư Từ Minh và được khai ngộ ở đây. Trong tùng lâm gọi Sư là Nam Biển Ðầu, nguyên do như sau:

Xem tiếp...

Bài 109 — Bách Hội mà chẳng hội

百 會 不 會

Bách Hội bất hội

法 達 不 達

Pháp Ðạt bất đạt

楊 岐 八 棒

Dương Kì bát bổng

臨 濟 四 喝

Lâm Tế tứ hát

435. — Bách Hội mà chẳng hội

Khi Hòa thượng Nam Viện ở Lạc Kinh, có một nhà nho xem nhiều sách vở xưa nay (người đương thời gọi là Trương Bách Hội) đến yết kiến Sư. Sư hỏi:

– Có phải Bách Hội chăng?

Xem tiếp...

Bài 108 — Ðại Tùy với con rùa

大 隋 蓋 龜

Ðại Tùy cái qui

百 丈 野 鴨

Bách Trượng dã áp

曹 嶠 靈 依

Tào Kiệu linh y

山 壽 塔

Sơ Sơn thọ tháp

431. — Ðại Tùy với con rùa

Thiền sư Ðại Tùy Pháp Châu ở Ích Châu. Bên cạnh am của Sư có một con rùa. Tăng hỏi:

– Hết thảy chúng sinh đều là da bọc xương. Tại sao chúng sinh này là xương bọc da?

Xem tiếp...

Bài 107 — Vân Am giành pháp tòa

雲 菴 奪 席

Vân Am đoạt tịch

淨 照 隨 舟

Tịnh Chiếu tùy chu

國 師 三 喚

Quốc sư tam hoán

趙 州 一 搯

Triệu Châu nhất thao

427. — Vân Am giành pháp tòa

Thiền sư Vân Am Chân Tịnh Khắc Văn (nối pháp Hoàng Long Nam) năm 25 tuổi muốn thi thố chỗ học tập của mình, liền cạo tóc thụ giới Cụ túc, học kinh luận, không có gì mà chẳng thấu đáo. Sư giành bảo tòa giảng kinh ở Kinh Lạc, tự làm chủ khách mà phát huy nghĩa lí sâu kín nhiều lần.

(Theo: Tăng Bảo truyện, quyển hạ.)

Xem tiếp...