headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 6 — Linh Vân trông thấy hoa

靈 雲 見 花

Linh Vân kiến hoa

香 嚴 擊 竹

Hương Nghiêm kích trúc

沙 彌 尋 思

Sa-di tầm Tư

道 者 覓 宿

Ðạo giả mích túc

21. — Linh Vân trông thấy hoa

 Thiền sư Linh Vân Chí Cần ở Phúc Châu (nối pháp Qui Sơn), ban đầu ở tại Qui Sơn, nhân thấy hoa đào mà tỏ ngộ, liền nói kệ:

Tam thập niên lai tầm Kiếm khách

Kỉ hồi lạc diệp kỉ trừu chi

Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu

Trực đáo như kim bất cánh nghi.

Xem tiếp...

Bài 5 — Hoàng Bá tát một tát

黃 蘗 一 掌

Hoàng Bá nhất chưởng

大 愚 三 拳

Ðại Ngu tam quyền

李 翱 問 道

Lý Cao vấn đạo

陳 操 論 禪

Trần Tháo luận thiền

17. 黃 蘗 — Hoàng Bá tát một tát

Xin xem tắc 210: “Bách Trượng dã hồ”.

18. — Ðại Ngu lãnh ba quyền (đấm)

Lâm Tế ban đầu ở trong hội của Thiền sư Hoàng Bá Ðoạn Tế. Nghe Ðệ nhất tọa khuyên nên thưa thỉnh nơi Hoàng Bá, Lâm Tế bèn lên nhà trên hỏi:

– Thế nào là đại ý Phật pháp?

Xem tiếp...

Bài 4 — Thế Tôn nín giây lâu

世 尊 良 久

Thế Tôn lương cửu

唯 摩 默 然

Duy-ma mặc nhiên

帝 釋 插 草

Ðế Thích sáp thảo

布 袋 乞 錢

Bố Ðại khất tiền

13. — Thế Tôn nín giây lâu

Ngoại đạo hỏi Phật:

– Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời?

Thế Tôn nín giây lâu. Ngoại đạo khen ngợi:

– Thế Tôn đại từ đại bi, vén lớp mây mờ cho tôi, khiến tôi được vào.

Sau khi ngoại đạo đi khỏi. Ngài A-nan bạch Phật:

– Ngoại đạo có sở chứng gì mà nói được vào?

Phật nói:

– Như ngựa giỏi ở thế gian, thấy bóng roi mà chạy.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 1.)

Xem tiếp...

Bài 3 - Qui Ngưỡng bày thể dụng

溈 仰 體 用

Qui Ngưỡng thể dụng

曹 洞 正 偏

Tào Ðộng chính thiên

雲 門 數 句

Vân Môn sổ cú

臨 濟 三 玄

Lâm Tế tam huyền

9. 溈 仰 — Qui Ngưỡng bày thể dụng

Một hôm Qui Sơn (nối pháp Bách Trượng) cùng Ngưỡng Sơn đi hái trà. Kế, Qui Sơn hỏi:

– Trọn ngày chỉ nghe tiếng của con, mà chẳng thấy hình của con?

Ngưỡng Sơn liền rung cây trà. Qui Sơn bảo:

– Con chỉ được dụng mà chẳng được thể của nó.

Xem tiếp...

Bài 2 - Thanh Nguyên hứa cho búa

青 原 與 斧

Thanh Nguyên dữ phủ

南 嶽 磨 磚

Nam Nhạc ma chuyên

大 雄 創 寺

Ðại Hùng sáng tự

百 丈 開 田

Bách Trượng khai điền

5. — Thanh Nguyên hứa cho búa

Thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư ở Kiết Châu (nối pháp Lục Tổ) bảo Thạch Ðầu đem thư đến chỗ Hòa thượng Nam Nhạc Hoài Nhượng rồi khi trở về, ngài sẽ cho chiếc búa.

Xem tiếp...

Bài 1 - Thích Ca đi bảy bước

釋 迦 七 步

Thích Ca thất bộ

達 磨 九 年

Ðạt Ma cửu niên

靈 山 密 付

Linh Sơn mật phó

少 室 單 傳

Thiếu Thất đơn truyền

1. 釋 迦 七 步 — Thích Ca đi bảy bước

Thế Tôn giáng sinh một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đi quanh bảy bước, mắt nhìn bốn phương nói:

– Trên trời dưới đất, chỉ có Ta là tôn quí.

  • Khi Phật vừa đản sinh vào Vương cung của vua Tịnh Phạn, ngài phóng ánh sáng Ðại trí chiếu khắp mười phương thế giới; nơi mặt đất vọt lên các đóa sen vàng nâng đỡ hai chân của Phật. Ngài đi về Ðông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, rống lên tiếng của loài sư tử: Mười phương đều tôn quí Ta!

(Theo: Kinh Phổ Diệu)

Xem tiếp...