headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 23/07/2024 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

176 - Ðức Hạ được tướng quân

德 挫

Ðức tỏa tướng quân

元 接 僧 統

Nguyên tiếp Tăng thống

法 雲 世 諦

Pháp Vân thế đế

大 溈 念 誦

Ðại Qui niệm tụng

703. — Ðức Hạ được tướng quân

Duyên Ðức (898-977) là thiền tăng sống vào thời Ngũ Ðại, họ Hoàng, người xứ Lâm An (nay là Chiết Giang, Hàng Châu). Sư xuất gia với Hòa thượng Cần Lão ở Ðông Sơn rồi du phương khắp nơi, tham yết Thiền sư Thanh Khê Hồng Tiến và đắc pháp nơi vị này.

Xem tiếp...

175 - Phúc Tiên dâng bài ca

福 先 進 歌

Phúc Tiên tiến ca

汾 陽 始 頌

Phần Dương thủy tụng

歸 宗 真 藥

Qui Tông chân dược

蒙 庵 毒 種

Mông Am độc chủng

699. — Phúc Tiên dâng bài ca

Thiền sư Phúc Tiên Nhân Kiệm ở Lạc Dương, từ khi ngộ đạo ở Tung Sơn, Sư phóng khoáng dạo chơi ngoài thành. Người thời ấy gọi Sư là Ðằng Ðằng Hòa thượng.

Xem tiếp...

174 - Huệ Hải hạt châu sáng

慧 海 珠 明

Huệ Hải Châu minh

冶 父 川 增

Dã Phụ Xuyên tăng

遇 賢 擊 瓦

Ngộ Hiền kích ngõa

藻 先 扣 水

Tảo Tiên khấu thủy

695. — Huệ Hải hạt châu sáng

Thiền sư Ðại Châu Huệ Hải, người xứ Kiến Châu, họ Châu. Sư xuất gia rồi theo học với Hòa thượng Ðạo Trí ở chùa Ðại Vân, Việt Châu. Buổi đầu, Sư đến Giang Tây tham vấn Mã Tổ.

Xem tiếp...

173 - Hoa Nghiêm rồng uốn khúc

華 嚴 蟠 龍

Hoa Nghiêm bàn long

投 子 俊 鷹

Ðầu Tử tuấn ưng

永 安 定 見

Vĩnh An định kiến

慧 寂 夢 昇

Huệ Tịch mộng thăng

691. — Hoa Nghiêm rồng uốn khúc

Thiền sư tên Ðạo Long, chẳng biết người xứ nào. Ðầu niên hiệu Chí Hòa (1056), Sư đi đến Kinh sư, làm khách tăng của chùa Cảnh Ðức.

Xem tiếp...

172 - Vô Kiến bỏ bằng khoán

無 見 卻 券

Vô Kiến khước khoán

虛 谷 還 贐

Hư Cốc hoàn tẫn

哲 魁 謝 招

Triết Khôi tạ chiêu

知 昺 擲 信

Tri Bính trịch tín

687. — Vô Kiến bỏ bằng khoán

Thiền sư Vô Kiến người xứ Tiên Nham, họ Diệp. Lúc còn ở thế, Sư theo nghiệp Nho. Nhờ tài năng của mình, Sư giữ chức Thư kí chùa Cổ Ðiền ở Thiên Ninh.

Xem tiếp...

171 - Pháp Nhãn đáp sáu tướng

法 眼 六 相

Pháp Nhãn lục tướng

慈 明 三 印

Từ Minh tam ấn

枯 禪 鏡 墮

Khô Thiền Cảnh Ðọa

瑞 光 鼓 震

Thụy Quang cổ chấn

683. — Pháp Nhãn đáp sáu tướng

Thiền sư Ðạo Tiềm ở chùa Vĩnh Minh buổi đầu yết kiến Thiền sư Tịnh Huệ (hiệu của Thiền sư Thanh Lương Văn Ích, còn có thụy hiệu là Ðại Pháp Nhãn Thiền sư). Một phen gặp Sư, ngài liền hứa khả cho nhập thất. Một hôm, Tịnh Huệ hỏi Sư:

Xem tiếp...

170 - Tử Tâm thi đỗ cao

死 心 甲 科

Tử Tâm giáp khoa

晦 菴 狀 元

Hối Am Trạng Nguyên

少 林 開 華

Thiếu Lâm khai hoa

曹 溪 歸 根

Tào Khê qui căn

679. — Tử Tâm thi đỗ cao

Thiền sư Vân Nham Ngộ Tân, tướng người vạm vỡ, mặt đen như ông tăng Ấn Ðộ. Sư đến chùa Hoàng Long ra mắt Thiền sư Bảo Giác (Hối Ðường Tổ Tâm), bàn luận không có gì mâu thuẫn. Bảo Giác nói:

Xem tiếp...

169 - Tích Thúy (như) bán đồ quí

積 翠 鬻 珍

Tích Thúy dục trân

楊 岐 治

Dương Kì trị phan

佛 眼 題 壁

Phật Nhãn đề bích

晦 堂 牓 門

Hối Ðường bảng môn

675. — Tích Thúy (như) bán đồ quí

Tông Lâm Tế truyền bảy đời, đến đời Thạch Sương Viên. Học trò của Viên có hai người: Một, Tích Thúy Nam. Hai, Dương Kì Hội.

Xem tiếp...

168 - Khẳng Am nhiều rương hòm

肯 庵 籠 篋

Khẳng Am lung khiếp

修 顒 行 李

Tu Ngung hành lí

慧 圓 一 交

Huệ Viên nhất giao

景 深 大 死

Cảnh Thâm đại tử

671. — Khẳng Am nhiều rương hòm

Thiền sư Khẳng Am Viên Ngộ có thiên tư về học vấn. Những lúc rảnh rỗi từng dạy Nho học cho Chu Văn Công ở Hối Am và là bạn đồng môn với Soái Tân Công. Nhân vì Hoàng Bá mời hai vị vào chùa, nói lời thêu dệt rằng hành lí của Sư có đến vài mươi gánh. Tân nghe được tỏ vẻ không vui. Về sau, Tân rủ Ðô Vận Hoàng Công Hoàn, cùng thưa hỏi Sư về đạo lí, có hỏi câu:

Xem tiếp...

167 - Càn Phong chỉ pháp thân

乾 峰 法 身

Càn Phong pháp thân

薦 福 自 己

Tiến Phúc tự kỉ

應 菴 蚖 蛇

Ứng Am ngoan xà

佛 日 蟲 豸

Phật Nhật trùng trĩ

667. — Càn Phong chỉ pháp thân

Hòa thượng Càn Phong ở Việt Châu thượng đường, nói:

– Pháp thân có ba loại bệnh, hai loại quang, mỗi cái cần phải thấu suốt mới hiểu được cách về nhà ngồi yên ổn, nhưng cần phải biết còn có một khe hở hướng thượng nữa!

Xem tiếp...