headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

166 - Chân Tế phá tan nhà

真 際 散 宅

Chân Tế tán trạch

佛 果 滅 宗

Phật Quả diệt tông

無 住 庭 鵶

Vô Trụ đình nha

神 讚 窗 蜂

Thần Tán song phong

663. — Chân Tế phá tan nhà

Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm, thụy hiệu Chân Tế Ðại sư. Liên Đăng lục ghi: “Thiền sư Thần Ðỉnh Yên thị chúng rằng: Nam Tuyền nói năm lên mười tám ta liền biết tạo kế sống, còn Triệu Châu nói năm lên mười tám ta liền biết phá tan nhà cửa”.

Sư bảo:

– Ngươi nói phá tan nhà cửa là tốt hay biết được kế sống là tốt? Người sơ tâm hãy giữ lấy câu nói trước. Bậc tiên đức tham thiền đã lâu cần phải phá tan nhà cửa, liền có một câu “Bãi cồn muôn dặm”.

664. — Phật Quả diệt tông phong

Ba vị họ Phật là: Phật Quả Khắc Cần, Phật Giám Huệ Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn.

(Theo: Tông Môn Võ Khố.)

Xem tắc 82: “Tam Phật hạ ngữ”.

665. — Vô Trụ, quạ trong sân

Thiền sư Vô Trụ ở chùa Bảo Ðường. Lúc Tướng Quốc đời Ðường là Ðỗ Hồng Tiệm đến chùa lễ Phật, bỗng nghe tiếng quạ kêu trên cây trong sân chùa, ông liền hỏi Sư có nghe không? Sư đáp: “Nghe!” Khi qụa bay đi rồi, ông mới hỏi Sư có nghe không? Sư đáp: “Nghe!” Ông ta hỏi:

– Quạ bay mất, không kêu nữa, vì sao Sư nói nghe?

Sư liền tập họp đại chúng, dạy rằng:

– Phật ra đời rất khó gặp, chính pháp khó được nghe, mỗi người hãy lắng nghe. Nếu nghe có tiếng hoặc không có tiếng thì cái nghe đó không quan trọng. Tính nghe xưa nay không sinh thì đâu từng có diệt! Lúc có tiếng là thanh trần tự sinh, lúc không tiếng là thanh trần tự diệt, nhưng tính nghe này chẳng theo thanh trần mà sinh cũng chẳng theo thanh trần mà diệt. Ngộ được tính nghe này mới không bị thanh trần chuyển. Ông nên biết cái nghe không sinh diệt, cái nghe không đến đi.

(Theo: Truyền Đăng lục.)

666. — Thần Tán, ong cửa sổ

Thiền sư Cổ Linh Thần Tán theo học ở chùa Ðại Trung, Bản Châu. Khi Sư hành cước gặp ngài Bách Trượng, được khai ngộ, liền trở về chùa cũ.

Một hôm, vị Thầy (từng dạy Sư học) ngồi xem kinh gần bên cửa sổ, có con ong chui qua cửa sổ (bằng giấy) để bay ra ngoài. Sư nhìn thấy liền nói:

– Thế giới thênh thang như thế này mà chẳng chịu ra. Dùi giấy cũ hoài thì chừng nào mới ra được?

Thầy của Sư đặt quyển kinh xuống, hỏi rằng:

– Ông hành cước gặp vị nào mà ta thấy ông phát ngôn hơi lạ đấy!

– Con nhờ Hòa thượng Bách Trượng chỉ cho nên hoàn thành được việc lớn. Hôm nay con muốn báo đáp ân đức mà thôi!

Khi ấy, Thầy của Sư bảo chúng cùng đến thỉnh Sư thuyết pháp. Sư liền thăng tòa đề cao môn phong Bách Trượng.

(Theo: Truyền Đăng lục.)

[ Quay lại ]