headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 23/07/2024 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

KINH THẬP THIỆN: GIẢNG VĂN KINH 17

kinhthapthien17HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Long vương đương tri, thử Thập thiện nghiệp, nãi chí năng linh Thập lực tứ vô úy, Thập bát bất cộng nhất thiết Phật pháp, giai đắc viên mãn. Thị cố nhữ đẳng ưng cần tu học.

DỊCH:

Long vương nên biết, Mười nghiệp thiện này, hay khiến cho Mười lực, Bốn vô sở úy, Mười tám pháp bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn. Thế nên các ông phải siêng năng tu học.

GIẢNG:

Đây là lời Phật khuyên: Mười nghiệp thiện là pháp tu căn bản có công đức lớn như đã nói, nên hãy siêng năng tu học.

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN: GIẢNG VĂN KINH 16 -THẬP THIỆN VÀ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO

kinhthapthien16HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Niệm xứ trang nghiêm cố, thiện năng tu tập Tứ niệm xứ quán. Chánh cần trang nghiêm cố, tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, thành nhất thiết thiện pháp. Thần túc trang nghiêm cố, hằng linh thân tâm khinh an khoái lạc. Ngũ căn trang nghiêm cố, thâm tín kiên cố, tinh cần phỉ giải, thường vô mê vọng, tịch nhiên điều thuận đoạn chư phiền não. Lực trang nghiêm cố, chúng oán tận diệt, vô năng hoại giả. Giác chi trang nghiêm cố, thường thiện giác ngộ nhất thiết chư pháp. Chánh đạo trang nghiêm cố, đắc chánh trí tuệ, thường hiện tại tiền. Chỉ trang nghiêm cố, tất năng địch trừ nhất thiết kiết sử. Quán trang nghiêm cố, năng như thật tri chư pháp Tự tánh. Phương tiện trang nghiêm cố, tốc đắc thành mãn vi vô vi lạc.

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 15 - THẬP THIỆN VÀ TỪ BI HỈ XẢ

kinhthapthien15HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Từ trang nghiêm cố, ư chư chúng sanh bất khởi não hại. Bi trang nghiêm cố, mẫn chư chúng sanh thường bất yểm xả. Hỉ trang nghiêm cố, kiến tu thiện giả tâm vô hiềm tật. Xả trang nghiêm cố, ư thuận vi cảnh vô ái nhuế tâm. Tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần hóa nhất thiết chúng sanh.

DỊCH:

Dùng lòng Từ trang nghiêm, nên đối với các chúng sanh, không khởi tâm não hại. Dùng lòng Bi trang nghiêm, nên thương xót chúng sanh thường không chán bỏ. Dùng tâm Hỉ trang nghiêm, nên thấy người tu thiện lòng không ganh tỵ. Dùng tâm Xả trang nghiêm, nên đối với cảnh thuận nghịch tâm không thương giận. Dùng Tứ nhiếp pháp trang nghiêm, nên thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sanh.

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 14 -THẬP THIỆN VÀ LỤC ĐỘ BA-LA-MẬT

kinhthapthien14HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Như thị Long vương, cử yếu ngôn chi, hành Thập thiện đạo, Dĩ giới trang nghiêm cố, năng sanh nhất thiết Phật pháp nghĩa lợi, mãn túc đại nguyện. Nhẫn nhục trang nghiêm cố, đắc Phật viên âm, cụ chúng tướng hảo. Tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật pháp tạng. Định trang nghiêm cố, năng sanh niệm, tuệ, tàm, quí, khinh an. Tuệ trang nghiêm cố, năng đoạn nhất thiết phân biệt vọng kiến.

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 13 -THẬP THIỆN VÀ BỐ THÍ

kinhthapthien13HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo Long vương ngôn: Nhược hữu Bồ-tát y thử thiện nghiệp, ư tu đạo thời, năng ly sát hại nhi hành bố thí cố. Thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, trường thọ vô yểu, bất vi nhất thiết oán tặc tổn hại. Ly bất dữ thủ nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, tối thắng vô tỷ, tất năng bị tập chư Phật pháp tạng. Ly phi phạm hạnh nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, kỳ gia trinh thuận, mẫu cập thê tử, vô hữu năng dĩ dục tâm thị giả….

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 12 -TÀ KIẾN

kinhthapthien12HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly tà kiến, tức đắc thành tựu thập công đức pháp. Hà đẳng vi thập?

Nhất  : Đắc chân thiện ý lạc, chân thiện đẳng lữ.
Nhị     : Thâm tín nhân quả, ninh quyên thân mạng, chung bất tác ác.
Tam    : Duy qui y Phật, phi dư thiên đẳng.
Tứ      : Trực tâm chánh kiến, vĩnh ly nhất thiết kiết hung nghi võng.
Ngũ    : Thường sanh nhân thiên bất cánh ác đạo.
Lục     : Vô lượng phước tuệ, chuyển chuyển tăng thắng.
Thất   : Vĩnh ly tà đạo, hành ư Thánh đạo.
Bát    : Bất khởi thân kiến, xả chư ác nghiệp.
Cửu   : Trú vô ngại kiến.
Thập  : Bất đọa chư nạn.

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 11 - SÂN HẬN

kinhthapthien11HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly sân nhuế tức đắc bát chủng hỉ duyệt tâm pháp. Hà đẳng vi bát?

Nhất : Vô tổn não tâm.
Nhị    : Vô sân nhuế tâm.
Tam  : Vô tranh tụng tâm.
Tứ     : Nhu hòa chất trực tâm.
Ngũ   : Đắc Thánh giả từ tâm.
Lục   : Thường tác lợi ích an chúng sanh tâm.
Thất  : Thân tướng đoan nghiêm chúng cộng tôn kính.
Bát    : Dĩ hòa nhẫn cố, tốc sanh Phạm thế.

Thị vi bát. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật vô ngại tâm, quán giả vô yểm.

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 10 - THAM DỤC

kinhthapthien10HT. Thích Thanh Từ giảng

Nhất  : Tam nghiệp tự tại, chư căn cụ túc cố.

Nhị   : Tài vật tự tại, nhất thiết oán tặc bất đoạt cố.

Tứ   :  Vương vị tự tại, trân kỳ diệu vật giai phụng hiến cố.

Ngũ :  Sở hoạch chi vật, quá bản sở cầu, bá bội thù thắng, do ư tích thời, bất san tật cố.

Thị vi ngũ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, tam giới đặc tôn, giai cộng kính dưỡng.

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 9 - Ý NGỮ

kinhthapthien9HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly tà hạnh, tức đắc tứ chủng trí sở tán pháp. Hà đẳng vi tứ?

Nhất

:

Chư căn điều thuận.

Nhị

:

Vĩnh ly huyên trạo.

Tam

:

Thế sở xưng tán.

Tứ

:

Thê mạc năng xâm. 

Thị vi tứ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật trượng phu ẩn mật tàng tướng.

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 8 - ÁC KHẨU

kinhthapthien8HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly ác khẩu, tức đắc thành tựu bát chủng tịnh nghiệp. Hà đẳng vi bát?

Nhất

:

Ngôn bất quai độ.

Nhị

:

Ngôn giai lợi ích.

Tam

:

Ngôn tất khế lý.

Tứ

:

Ngôn từ mỹ diệu.

Ngũ

:

Ngôn khả thừa lãnh.

Lục

:

Ngôn tắc tín dụng.

Thất

:

Ngôn vô khả cơ.

Bát

:

Ngôn tận ái lạc.

Thị vi bát. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, cụ túc Như Lai Phạm âm thanh tướng.

Xem tiếp...

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 7 - NÓI HAI LƯỠI

kinhthapthien7HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly lưỡng thiệt, tức đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp. Hà đẳng vi ngũ?

Nhất

:

Đắc bất hoại thân, vô năng hại cố.

Nhị

:

Đắc bất hoại quyến thuộc, vô năng phá cố.

Tam

:

Đắc bất hoại tín, thuận bản nghiệp cố.

Tứ

:

Đắc bất hoại pháp hạnh, sở tu kiên cố cố.

Ngũ

:

Đắc bất hoại thiện tri thức, bất cuống hoặc cố.

Thị vi ngũ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc chánh quyến thuộc, chư ma ngoại đạo, bất năng trở hoại.

Xem tiếp...