headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

156 - Ngưu Ðầu rau dưa muối

牛 頭 虀 菜

Ngưu Ðầu tê thái

芙 蓉 米 湯

Phù Dung mễ thang

或 庵 有 兒

Hoặc Am hữu nhi

明 教 此 郎

Minh Giáo thử lang.

623. — Ngưu Ðầu rau dưa muối

Có vị tăng hỏi Thiền sư Vi ở Ngưu Ðầu thuộc Phúc Châu rằng:

– Thế nào là gia phong của Hòa thượng?

Xem tiếp...

155 - Bách Trượng lập Thiền viện

百 丈 禪 居

Bách Trượng thiền cư

大 覺 蒙 堂

Ðại Giác Mông đường

德 用 大 碗

Ðức Dụng đại oản

自 寶 生 薑

Tự Bảo sinh khương

619. — Bách Trượng lập Thiền viện

Thiền sư Ðại Trí ở núi Bách Trượng cho rằng từ Thiếu Thất đến Tào Khê, phần lớn các Thiền tăng sống trong các luật viện. Tuy bảo rằng ở viện riêng nhưng đối với việc thuyết pháp, trụ trì vẫn chưa phù hợp với qui củ.

Xem tiếp...

154 - Tuyết Phong vác cái vợt

雪 峰 笊 籬

Tuyết Phong tráo ly

慧 安 栲 栳

Huệ An khảo lão

慈 覺 勸 參

Từ Giác khuyến tham

道 吾 樂 道

Ðạo Ngô lạc đạo

615. — Tuyết Phong vác cái vợt

Theo Kích Tiết lục: Nham Ðầu vác cái bừa đi hành cước đến nơi nào cũng chỉ làm Viên đầu. Tuyết Phong vác cái vợt cán gỗ hành cước đến chỗ nào cũng làm Ðiển tọa. Khâm Sơn mang bàn ủi, kéo, dao, kim, chỉ hành cước đến nơi nào cũng may áo cho người.

Xem tiếp...

153 - Từ Minh chợt muốn tu

慈 明 偶 欲

Từ Minh ngẫu dục

白 雲 太 早

Bạch Vân thái tảo

此 庵 布 袋

Thử Am bố đại

香 林 紙 襖

Hương Lâm chỉ áo

611. — Từ Minh chợt muốn tu

Thiền sư Từ Minh húy Sở Viên đến Phần Dương phục dịch bảy năm rồi từ tạ ra đi. Dương Ðại Niên gởi thư đến Thái thú Nghi Xuân là Hoàng Tông Ðán để thỉnh Sư ra thuyết pháp.

Xem tiếp...

152 - Viên Chiếu được chở về

圓 照 載 歸

Viên Chiếu tải qui

宏 智 舁 請

Hoằng Trí dư thỉnh

寂 照 遵 記

Tịch Chiếu tuân kí

懷 志 守 命

Hoài Chí thủ mệnh

607. — Viên Chiếu được chở về

Thiền sư Viên Chiếu húy Tông Bản trước khi thờ Thiền sư Vĩnh An Ðạo Thăng ở chùa Thừa Thiên, Tô Châu, Sư đã trụ trì chùa Thụy Quang, tự viện ngày càng hưng thịnh.

Xem tiếp...

151 - Tổ Nguyên răn nhắc Thần

祖 元 戒 神

Tổ Nguyên giới Thần

天 然 騎 聖

Thiên Nhiên kỵ Thánh

大 隋 服 務

Ðại Tùy phục vụ

隱 之 持 淨

Ẩn Chi trì tịnh

603. — Tổ Nguyên răn nhắc Thần

Thiền sư Tổ Nguyên Năng Nhân ở Nhạn Sơn tham vấn Hòa thượng Diệu Hỉ ở am Dương Tự tại Hải Thượng. Về sau ở am Phúc Nghiêm huyện Liên Giang, vì số người ăn quá đông nên mỗi ngày họ chẳng rảnh cung cấp cho Sư. Ở bên am cung cấp lương thực có thờ tượng Thổ địa.

Xem tiếp...

150 - Trà Lăng có viên ngọc

茶 陵 有 珠

Trà Lăng hữu châu

香 嚴 無 錐

Hương Nghiêm vô chùy

慧 日 論 藥

Huệ Nhật luận dược

柴 石 因 棋

Sài Thạch nhân kì

599. — Trà Lăng có viên ngọc

Úc Sơn chủ ở Trà Lăng chẳng từng hành cước. Nhân dịp có một Hóa chủ từ Lô Sơn đến bàn việc trong Tông môn, bảo Sư hãy khán công án: “Có vị tăng hỏi ngài Pháp Ðăng: Trên đầu sào trăm thước, làm sao tiến bước? Ðăng đáp: Ðại khái là ba năm”.

Xem tiếp...

149 - Ðạo Tín: đâu ai trói!

道 信 勿 繩

Ðạo Tín vật thằng

慧 能 欠 篩

Huệ Năng khiếm si

臨 濟 打 爺

Lâm Tế đả gia

黃 蘗 超 師

Hoàng Bá siêu Sư

595. — Ðạo Tín: đâu ai trói!

Có Sa-di tên Ðạo Tín, tuổi vừa 14, lễ Ðại sư Tăng Xán và nói:

– Thỉnh Hòa thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát.

Xem tiếp...

148 - Tổ Khánh mười đôi đũa

祖 慶 廿

Tổ Khánh chấp trợ

即 庵 一 粥

Tức Am nhất chúc

曇 華 桃 嫩

Ðàm Hoa đào nộn

法 常 梅 熟

Pháp Thường mai thục

591. 廿 — Tổ Khánh mười đôi đũa

Lúc còn thiếu niên Tổ Khánh đã ra hoằng pháp, từ chùa Nam Nguyên dời đến chùa Ðạo Lâm. Một đêm, Sư nằm mộng thấy Bảo Công đưa cho mười đôi đũa (hai mươi chiếc). Sư đoán hoài mà vẫn không biết ý chỉ gì. Gặp lúc Lưu Khu Mật giữ chức Hồng phủ soái ở Kim Lăng đến Chung Sơn cho vời Sư đến để trụ trì tại đây trong khoảng hai mươi năm. Việc này há là việc ngẫu nhiên sao?

Xem tiếp...

147 - Tùng Duyệt ăn trái vải

從 悅 荔 枝

Tùng Duyệt lệ chi

處 凝 蘆 菔

Xử Ngưng lô bặc

真 歇 換 衣

Chân Yết hoán y

且 菴 辭 服

Thả Am từ phục

587. — Tùng Duyệt ăn trái vải

Thủ tọa Thanh Tố người xứ Mân theo học với ngài Từ Minh suốt mười ba năm. Năm 80 tuổi Sư ở chùa Lộc Uyển thuộc Hồ Tương, do ít giao thiệp nên mọi người chẳng biết đến Sư. Huynh đệ với Sư có Thủ toạ Tùng Duyệt là người Xứ Châu ở phòng kế bên. Một hôm, lúc Tùng Duyệt ăn trái vải ngâm đường chợt thấy Tố đi ngang qua cửa liền gọi:

Xem tiếp...