headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 106 — Sư Nghiêm Dương nuôi cọp

嚴 陽 飼 虎

Nghiêm Dương tự hổ

惠 藏 牧 牛

Huệ Tạng mục ngưu

宣 鑒 出 浴

Tuyên Giám xuất dục

師 鼐 登 樓

Sư Nãi đăng lâu

423. — Sư Nghiêm Dương nuôi cọp

Trong lần tham vấn đầu tiên, Tôn giả Nghiêm Dương (nối pháp Triệu Châu) hỏi ngài Triệu Châu:

– Khi chẳng mang một vật thì thế nào?

– Buông xuống đi!

Xem tiếp...

Bài 105 — Thù Du nói cây đinh

茱 萸 釘 橛

Thù Du đinh quyết

象 骨 輥 毬

Tượng Cốt cổn cầu

龍 潭 送 餅

Long Ðàm tống bỉnh

投 子 沽 油

Ðầu Tử cô du

419. — Thù Du nói cây đinh

Hòa thượng Thù Du tại Ngạc Châu (nối pháp Nam Tuyền), ban đầu Sư làm Trụ trì đời thứ nhất ở viện Hộ Quốc thuộc Tùy Châu. Hòa thượng Kim Luân Khả Quán hỏi:

Xem tiếp...

Bài 104 — Huệ Khả chặt cánh tay

惠 可 斷 臂

Huệ Khả đoạn tý

神 觀 安 頭

Thần Quán an đầu

王 老 水 牯

Vương lão thủy cổ

中 邑 獼 猴

Trung Ấp di hầu

415. — Huệ Khả chặt cánh tay

Sơ Tổ Ðạt Ma nhân có một vị tăng tên Thần Quang đến tham vấn, Tổ ngồi nghiêm trang. Quang chẳng nghe dạy bảo điều chi, cố gắng đứng ngoài sân chờ đợi. Gần đến sáng, tuyết rơi ngập đến gối của Thần Quang. Tổ thương xót mới hỏi:

Xem tiếp...

Bài 103 — Vân Nhạc đáp canh thừa

雲 嶽 殘 羹

Vân Nhạc tàn canh

泐 潭 酸 酒

Lặc Ðàm toan tửu

谷 泉 巴 鼻

Cốc Tuyền ba tỉ

真 歇 筋 斗

Chân Yết cân đẩu

411. — Vân Nhạc đáp canh thừa

Có một vị tăng từ Tây Kinh đến hội của Hòa thượng Vân Nhạc (nối pháp Lâm Tế). Sư hỏi:

– Có đem được thư của chủ nhân Tây Kinh đến chăng?

– Chẳng dám dối thông tin tức.

Xem tiếp...

Bài 102 — Lão Nhượng banh ngực ra

老 讓 開 胸

Lão Nhượng khai hung

道 符 縮 手

Ðạo Phù súc thủ

豐 干 饒 舌

Phong Can nhiêu thiệt

憩 鶴 多 口

Khế Hạc đa khẩu

407. — Lão Nhượng banh ngực ra

Khi Thiền sư Bắc Lan Nhượng (nối pháp La Sơn Ðạo Nhàn) hóa đạo ở Giang Tây, có vị Trưởng lão Hồ Ðường Lượng hỏi:

– Trộm nghe sư huynh vẽ được chân dung của Tiên sư, cho tôi tạm thỉnh để chiêm bái.

Xem tiếp...

Bài 101 — Thần Hội lập nghĩa giải

神 會 義 解

Thần Hội nghĩa giải

石 頭 真 吼

Thạch Ðầu Chân Hẩu

惟 儼 不 為

Duy Nghiễm bất vi

從 諗 仍 舊

Tùng Thẩm nhưng cựu

403. — Thần Hội lập nghĩa giải

Thiền sư Hà Trạch Thần Hội, năm 14 tuổi làm Sa-di đến yết kiến Lục Tổ. Tổ hỏi:

– Thiện tri thức từ xa đến đây ắt phải khó nhọc lắm, có đem được gốc đến chăng? Nếu có gốc tức phải biết chủ, thử nói xem!

Xem tiếp...

Bài 100 — Thừa Cổ nối Vân Môn

古 紹 雲 門

Cổ thiệu Vân Môn

青 續 大 陽

Thanh tục Ðại Dương

多 羅 轉 經

Ða-la chuyển kinh

俱 胝 誦 咒

Câu Chi tụng chú

399. — Thừa Cổ nối Vân Môn

Cổ tháp chủ (Thiền sư Tiến Phúc Thừa Cổ) ban đầu thuyết pháp ở Chi Sơn, nối pháp Vân Môn. Bẩm tính của Sư sáng suốt lạ lùng, gìn giữ đạo đức rất thanh cao. Sư đến tham kiến Thiền sư Kỉnh Huyền ở Ðại Dương. Dương bảo:

Xem tiếp...

Bài 99 — Phương Hội ngôi nhà tuyết

方 會 雪 屋

Phương Hội tuyết ốc

倚 遇 煙 房

Ỷ Ngộ yên phường

平 終 虎 囓

Bình chung hổ nghiết

僧 被 蛇 傷

Tăng bị xà thương

395. — Phương Hội ngôi nhà tuyết

Thiền sư Dương Kì Phương Hội, ban đầu ở Dương Kì, nhà tranh xiêu vẹo chỉ đủ để che mưa gió. Chợt một buổi chiều mùa Ðông, tuyết rơi đầy giường, ngủ nghỉ không yên chỗ. Có một tăng sĩ thành kính phát nguyện sửa chữa.

Xem tiếp...

Bài 98 — La Sơn cơm gạo rang

羅 山

La Sơn siêu phạn

白 雲 蒿 湯

Bạch Vân hao thang

慈 明 詐 病

Từ Minh trá bệnh

法 華 佯 狂

Pháp Hoa dương cuồng

391. — La Sơn cơm gạo rang

Minh Chiêu đến chỗ ngài Chiêu Khánh, có Thượng tọa Ðộ hỏi:

– Lúc bình thường La Sơn (nối pháp Thạch Ðầu) nói: “Các nơi đều là cơm gạo rang, chỉ có La Sơn là cơm trắng”. Có phải Thượng tọa từ La Sơn đến đây không?

Xem tiếp...

Bài 97 — Nga Hồ hay so sánh

鵝 湖 比 較

Nga Hồ tỉ giảo

佛 日 抑 揚

Phật Nhật ức dương

崇 壽 登 子

Sùng Thọ đăng tử

守 芝 石 幢

Thủ Chi thạch tràng

387. — Nga Hồ hay so sánh

Thiền sư Ðại Nghĩa Nga Hồ ở Tín Châu. Lý Cao có lần hỏi Sư:

– Ðấng Ðại Bi, có ngàn tay ngàn mắt để làm gì?

– Quốc gia dùng ông để làm gì?

Xem tiếp...