headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 25/01/2021 - Ngày 13 Tháng 12 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 91 — Triệu Châu cây cầu khỉ

滏 水 蓮 池

Phủ Thủy liên trì

趙 州 略 彴

Triệu Châu lược chước

大 陽 錢 財

Ðại Dương tiền tài

青 平 杓 索

Thanh Bình chước tác

363. — Phủ Thủy cái ao sen

Không có chú giải (DG)

364. — Triệu Châu cây cầu khỉ

Tăng hỏi Triệu Châu:

– Từ lâu nghe danh cầu đá của Triệu Châu, đến đây chỉ thấy cây cầu khỉ.

Châu đáp:

– Ông chỉ thấy cầu khỉ mà chẳng thấy cầu đá!

Tăng hỏi:

– Thế nào là cầu đá?

Châu đáp:

– Ðưa lừa qua, đưa ngựa qua.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 10.)

365. — Ðại Dương chỉ tiền của

Thiền sư Ðại Dương Huệ Kiên ở Dĩnh Châu. Có vị tăng hỏi Sư:

– Thế nào là huyền chỉ?

Sư đáp:

– Tiền của treo trên vách.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 13.)

366. — Thanh Bình đáp gáo, dây

Tăng hỏi Hòa thượng Thanh Bình:

– Thế nào là Ðại thừa?

– Dây giếng.

– Thế nào là Tiểu thừa?

– Xâu tiền.

– Thế nào là hữu lậu?

– Cái vợt tre.

– Thế nào là vô lậu?

– Cái gáo gỗ.

(Theo: Hội Nguyên.)

[ Quay lại ]