headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 25/01/2021 - Ngày 13 Tháng 12 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 90 — Thanh Lâm con rắn chết

青 林 死 蛇

Thanh Lâm tử xà

泐 潭 活 雀

Lặc Ðàm hoạt tước

玄 沙 三 病

Huyền Sa tam bệnh

天 平 兩 錯

Thiên Bình lưỡng thác

359. — Thanh Lâm con rắn chết

Tăng hỏi Thiền sư Thanh Lâm Kiền (nối pháp Ðộng Sơn Giới):

– Giữa ngàn nẻo khác nhau, làm sao biết được ngay?

Sư đáp:

– Túc hạ! Sau lưng đeo châu ngọc,

Hư không chứa đựng trăng dặm trời.

Hỏi:

– Lúc học nhân đi tắt qua thì sao?

Rắn chết ở giữa đường, khuyên ông chớ đương đầu.

– Ðương đầu thì sao?

– Vùi thân mạng của ông!

– Chẳng đương đầu thì sao?

– Cũng không có chỗ trốn tránh.

Tăng hỏi:

– Lúc như thế, điều ổn đáng hơn hết là làm sao?

Sư đáp:

– Chạy đi.

– Nhằm vào chỗ nào chạy?

– Chỗ cỏ rậm không thể tìm.

– Hòa thượng cũng cần đề phòng mới được.

Sư vỗ tay nói:

– Cùng một loại là khí độc.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 13.)

360. — Lặc Ðàm chim sẻ sống

Tăng hỏi Thiền sư Lặc Ðàm Minh ở Hồng Châu:

– Cái cối xay lúc xay chẳng được, còn sót lúa lại. Ý này thế nào?

Sư đáp:

– Chim sẻ sống trong miệng cọp dữ.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 17.)

361. — Huyền Sa ba thứ bệnh

Huyền Sa có lúc dạy chúng:

– Lão Túc các nơi đều nói tiếp vật lợi sinh. Ta thử hỏi ông, nếu như người mắc ba thứ bệnh: Ðui, điếc, câm, ông làm sao để tiếp?

Nếu đưa chùy dựng phất, hắn ta sẽ chẳng thấy. Nếu cùng hắn nói chuyện, tai hắn sẽ chẳng nghe, miệng hắn sẽ đáp ra sao? Nếu chẳng tiếp được thì Phật pháp không linh nghiệm. Lúc ấy có vị tăng bước ra nói:

– Hòa thượng có cho người mắc ba thứ bệnh trên thương lượng chăng?

– Nếu như có cho, ông lại làm sao thương lượng?

Vị tăng ấy đáp:

– Trân trọng.

Rồi ông ta bước ra.

Sư bảo:

– Chẳng phải! Chẳng phải!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)

362. — Thiên Bình hai chỗ lầm

Lúc Hòa thượng Thiên Bình (nối pháp Thanh Khê Sơn Chủ Hồng Tiến) hành cước có tham vấn Tây Viện, Sư thường nói:

– Chớ nói hiểu Phật pháp, tìm người cử thoại đầu cũng không có.

Một hôm, Tây Viện từ xa thấy Sư, liền gọi lại, nói:

– Theo sóng lăn tăn.

Bình ngước đầu lên. Tây Viện nói:

– Lầm!

Bình đi hai ba bước, Tây Viện nói:

– Lầm!

Bình đến gần. Tây Viện nói:

– Lại đây! Hai chỗ lầm này là Tây Viện lầm hay Thượng tọa lầm?

Bình nói:

– Theo sóng lăn tăn.

– Lầm!

Bình liền thôi.

(Theo: Truyền Đăng.)

[ Quay lại ]