headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 04/08/2020 - Ngày 15 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 66 — Trí Nham đeo đãy lọc

智 巖 懸 囊

Trí Nham huyền nang

惠 忠 掛 鐺

Huệ Trung quải đang

佛 日 豆 爆

Phật Nhật đậu bộc

典 座 蟲 生

Ðiển tọa trùng sinh

263. — Trí Nham đeo đãy lọc

Thiền sư Trí Nham ở núi Ngưu Ðầu (nối pháp Ngưu Ðầu Pháp Dung), người ở Khúc Hà, họ Hoa. Năm 20 tuổi ngài có trí dũng hơn người, thân cao 2,28m. Trong niên hiệu Ðại Nghiệp đời Tùy (605 – 616), ngài làm Lang tướng, thường lấy cây cung để treo đãy lọc và đi đâu cũng mang theo để lọc nước dùng. Lại từng theo Ðại tướng dẹp giặc lập chiến công. Ðời Ðường, trong thời gian từ năm 618 đến năm 626, ngài xin xuất gia (vào lúc 40 tuổi).

(Theo: Hội Nguyên, quyển 2.)

Xem tiếp...

Bài 65 — Giá gạo ở Lô Lăng

盧 陵 米 價

Lô Lăng mễ giá

偃 溪 水 聲

Yển Khê thủy thinh

大 士 側 坐

Ðại sĩ trắc tọa

道 者 橫 行

Ðạo giả hoành hành

259. — Giá gạo ở Lô Lăng

Tăng hỏi ngài Thanh Nguyên:

– Thế nào là đại ý của Phật pháp?

– Gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu?

(Theo: Hội Nguyên, quyển 9.)

Xem tiếp...

Bài 64 — Ma Cốc dộng tích trượng

麻 谷 振 錫

Ma Cốc chấn tích

普 化 搖 鈴

Phổ Hóa diêu linh

隱 山 晦 跡

Ẩn Sơn hối tích

洞 山 除 名

Ðộng Sơn trừ danh

255. — Ma Cốc dộng tích trượng

Ma Cốc (nối pháp Mã Tổ) cầm tích trượng đến Chương Kỉnh đi nhiễu giường thiền ba vòng, dộng tích trượng một cái rồi đứng một cách ngang nhiên. Kỉnh bảo:

– Phải! Phải!

Ma Cốc lại đến Nam Tuyền, đi nhiễu giường thiền ba vòng dộng tích trượng một cái rồi cũng đứng một cách ngang nhiên.

Xem tiếp...

Bài 63 — Tư Ðại bảo nuốt Phật

大 士 講 經

Ðại sĩ giảng kinh

老 盧 幡 動

Lão Lư phan động

僧 伽 鈴 鳴

Tăng già linh minh

251. — Tư Ðại bảo nuốt Phật

Ngài Bảo Chí sai người qua nói với Tư Ðại (đệ tử của Bắc Tề Huệ Văn) rằng:

– Sau chẳng xuống núi giáo hóa chúng sinh? Mắt nhìn trời rộng để làm gì?

Xem tiếp...

Bài 62 — Ðông Pha cởi ngọc đái

東 坡 解 帶

Ðông Pha giải đái

裴 休 納 笏

Bùi Hưu nạp hốt

舜 老 民 衣

Thuấn lão dân y

芙 蓉 束 髮

Phù Dung thúc phát

247. — Ðông Pha cởi ngọc đái

Thiền sư Liễu Nguyên Phật Ấn ở núi Vân Cư thuộc quận Nam Khang. Một hôm, Sư cùng học đồ vào thất, vừa lúc ấy cư sĩ Ðông Pha đến (đệ tử của Ðông Lâm Thường Tổng). Gặp mặt nhau Sư nói:

– Chỗ này không có giường ngồi, cư sĩ đến đây làm gì?

Xem tiếp...

Bài 61 — Huệ Mãn hai cây kim

惠 滿 二 針

Huệ Mãn nhị châm

古 德 三

Cổ đức tam vát

演 師 禮 字

Diễn sư lễ tự

行 者 唾 佛

Hành giả thóa Phật

243. 滿 — Huệ Mãn hai cây kim

Thiền sư Huệ Mãn ở chùa Long Hóa tại Tương Châu, tính tình kiệm ước chỉ mang theo bên mình hai cây kim. Mùa đông thì may vá, mùa hạ thì cho. Sư tự nói:

– Một đời tâm không sợ hãi, thân không có chí rận, nằm ngủ chẳng mộng, thường đi khất thực, không thường ở một chỗ; đến chùa bửa củi, khâu giầy.

Xem tiếp...

Bài 60 — Thạch Ðầu tảng đá to

頭 碌 磚

Thạch Ðầu lục chuyên

門 屎 橛

Vân Môn thỉ quyết

僧 卷 簾

Nhị tăng quyển liêm

老 翫 月

Tam lão ngoạn nguyệt

239. — Thạch Ðầu tảng đá to

Thiền sư Thạch Ðầu Hy Thiên ở Nam Nhạc (nối pháp Thanh Nguyên). Vào đời Ðường, năm 742, Sư được giới thiệu đến chùa Nam thuộc Hành Sơn, phía Ðông của chùa có một tảng đá hình dạng như cái đài, sư bèn cất am trên ấy. Người bấy giờ gọi Sư là Thạch Ðầu Hòa thượng.

Xem tiếp...

Bài 59 — Phật Nhật giỏ đựng trà

佛 日 茶 藍

Phật Nhật trà lam

道 者 酒 榼

Ðạo giả tửu kháp

香 林 一 燈

Hương Lâm nhất đăng

賢 女 三 物

Hiền nữ tam vật

235. — Phật Nhật giỏ đựng trà

Thiền sư Phật Nhật Bản Không ở Hàng Châu, lúc ngài hành cước có đến Giáp Sơn và ở đấy. Một hôm, vào giờ làm việc công cộng, Duy na bảo sư vận chuyển trà, Sư nói:

– Tôi vì Phật pháp đến đây, chứ chẳng vì vận chuyển trà mà đến.

Xem tiếp...

Bài 58 — Ðức Sơn đánh bằng gậy

德 山 行 棒

Ðức Sơn hành bổng

臨 濟 下 喝

Lâm Tế hạ hát

趙 州 布 衫

Triệu Châu bố sam

普 化 直 裰

Phổ Hóa trực xuyết

231. — Ðức Sơn đánh bằng gậy

Thiền sư Ðức Sơn Tuyên Giám ở Lãng Châu, phàm thấy tăng vào cửa liền đánh.

Bình thường Sư gặp tăng đến tham, phần lớn dùng gậy đánh. Lâm Tế nghe được việc ấy, sai thị giả đến tham vấn Ðức Sơn và dặn rằng:

– Nếu có bị đánh, ngươi chỉ cần giựt lấy gậy đập vào ngực ông ta một gậy.

Xem tiếp...

Bài 57 — Truyền Minh giải tán chúng

傳 明 散 眾

Truyền Minh tán chúng

慈 受 棄 徒

Từ Thụ khí đồ

三 峰 玉 琯

Tam Phong ngọc quản

大 哥 金 鋤

Ðại Ca kim sừ

227. — Truyền Minh giải tán chúng

Thiền sư Giáp Sơn Hội thụy là Truyền Minh Ðại sư (nối pháp Thuyền Tử). Việc giải tán chúng thấy ở tắc 92: “Thuyền Tử đắc lân”.

Xem tiếp...