headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 136 — Pháp Diễn bốn điều răn

法 演 四 戒

Pháp Diễn tứ giới

守 初 三 頓

Thủ Sơ tam đốn

成 禪 一 喝

Thành Thiền nhất hát

太 宗 十 問

Thái Tông thập vấn

543. — Pháp Diễn bốn điều răn

Hòa thượng Phật Giám khi sắp nhận lời mời Trụ trì chùa Thái Bình ở Thư Châu, Sư làm lễ từ giã Ngũ Tổ. Tổ dạy:

– Ðại khái người Trụ trì phải tự răn mình. Có bốn điều để tự răn:

Xem tiếp...

Bài 135 — Thạch Ðầu đường trơn trợt

石 頭 路 滑

Thạch Ðầu lộ hoạt

五 祖 機 峻

Ngũ Tổ cơ tuấn

明 招 虎 尾

Minh Chiêu hổ vĩ

老 宿 鼠 糞

Lão túc thử phẩn

539. — Thạch Ðầu đường trơn trợt

Ðặng Ẩn Phong từ giã Mã Tổ. Tổ hỏi:

– Ngươi đi về đâu?

– Ði đến Thạch Ðầu (nối pháp Thanh Nguyên Hành Tư).

Xem tiếp...

Bài 134 — Ðại Ðạo cây tùng ma

大 道 松 妖

Ðại Ðạo tùng yêu

黃 龍 赤 斑

Hoàng Long xích ban

黃 牛 拒 戒

Hoàng Ngưu cự giới

師 子 遇 姦

Sư Tử ngộ gian

535. — Ðại Ðạo cây tùng ma

Tuyền Ðại Ðạo (nối pháp Phần Dương), ở tại am Bảo Chân, bởi vì Hành Tương là nơi rất hung hiểm, ban đêm Sư ngồi dưới đất của ngọn Chúc Dung Phong, chợt có con trăn to quấn chung quanh bàn thạch. Tuyền giải y cột trên lưng con trăn ấy, nữa đêm thì chẳng thấy trăn đâu. Ðến sáng, Sư cầm dây, gậy đi khắp núi để tìm thì thấy lá y máng trên cây tùng khô.

Xem tiếp...

Bài 133 — Phật Quang được màn gấm

佛 光 錦 帳

Phật Quang cẩm trướng

祐 國 金 襴

Hựu Quốc kim lan

湑 終 海

Tư chung hải đảo

亮 隱 西 山

Lượng ẩn Tây Sơn

531. — Phật Quang được màn gấm

Thiền sư Phật Quang Vô Ngại từ chùa Vĩnh An ở Tô Châu được chiếu thỉnh đi Trụ trì Thiền viện Huê Lâm trong chùa Ðại Tướng Quốc.

Xem tiếp...

Bài 132 — Khả Chân hiệu Ðiểm Hung

可 真 點 胸

Khả Chân Ðiểm Hung

昌 禪 擔 板

Xương Thiền đảm bản

德 山 招 扇

Ðức Sơn chiêu phiến

迦 葉 剎 竿

Ca-diếp sát can

527. — Khả Chân hiệu Ðiểm Hung

Thiền sư Thúy Nham Khả Chân (nối pháp Từ Minh) đến chỗ Ðại sư Từ Minh. Từ Minh thấy Sư liền hỏi:

– Thế nào là đại ý Phật pháp?

Xem tiếp...

Bài 131 — Tổ Tâm nêu phạm trái

祖 心 背 觸

Tổ Tâm bối xúc

道 一 長 短

Ðạo Nhất trường đoản

石 樓 無 耳

Thạch Lâu vô nhĩ

真 溪 具 眼

Chân Khê cụ nhãn

523. — Tổ Tâm nêu phạm trái

Ngài Hoàng Long Tổ Tâm ở trong thất thường giơ nắm tay lên hỏi tăng:

– Gọi là nắm tay thì phạm, chẳng gọi nắm tay thì trái. Vậy thì ông gọi là cái gì?

Xem tiếp...

Bài 130 — Bản Tịch nói sâm lậu

本 寂 滲 漏

Bản Tịch sâm lậu

克 符 料 揀

Khắc Phù liệu giản

佛 日 體 盆

Phật Nhật thể bồn

國 師 水

Quốc sư thủy oản

519. — Bản Tịch nói sâm lậu

Tào Sơn Bản Tịch (nối pháp Ðộng Sơn) có 3 thứ sâm lậu, đó là:

Xem tiếp...

Bài 129 — Phật Quả bảo súc miệng

佛 果 漱 口

Phật Quả thấu khẩu

婆 子 點 心

Bà tử điểm tâm

蠱 毒 之 鄉

Cổ độc chi hương

荊 棘 之 林

Kinh cức chi lâm

515. — Phật Quả bảo súc miệng

Không có chú giải (DG)

Xem tiếp...

Bài 128 — Dược Sơn tiếng thét dài

藥 山 長 嘯

Dược Sơn trường tiếu

般 若 狂 吟

Bát-nhã cuồng ngâm

師 備 果 子

Sư Bị quả tử

智 勤 林 擒

Trí Cần lâm cầm

511. — Dược Sơn tiếng thét dài

Một hôm, Dược Sơn (nối pháp Thạch Ðầu Hy Thiên) lên núi đi kinh hành, chợt mây tan, Sư trông thấy mặt trăng, liền thét lên một tiếng ngân dài đến 90 dặm về phía Ðông của Lễ Dương. Dân cứ ngỡ là tiếng thét phát xuất từ nhà láng giềng. Sáng hôm sau, họ hỏi truyền nhau rồi kéo đến Dược Sơn hỏi thăm. Ðồ chúng nói:

Xem tiếp...

Bài 127 — Trì Dương hỏi trăm câu

池 陽 百 問

Trì Dương bách vấn

佛 陀 三 勸

Phật Ðà tam khuyến

天 然 剗 草

Thiên Nhiên sản thảo

提 婆 投 針

Ðề-bà đầu châm

507. — Trì Dương hỏi trăm câu

Thiền sư Báo Ân Trì Dương ở chùa Ðại Ðồng đời thứ nhất thuộc Tùy Châu, Sư thường nêu ra trăm câu hỏi để hỏi người học. Ðại khái như:

– Giả sử trăm ngàn kiếp, chỗ tạo nghiệp chẳng mất thì làm sao?

Xem tiếp...