headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

166 - Chân Tế phá tan nhà

真 際 散 宅

Chân Tế tán trạch

佛 果 滅 宗

Phật Quả diệt tông

無 住 庭 鵶

Vô Trụ đình nha

神 讚 窗 蜂

Thần Tán song phong

663. — Chân Tế phá tan nhà

Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm, thụy hiệu Chân Tế Ðại sư. Liên Đăng lục ghi: “Thiền sư Thần Ðỉnh Yên thị chúng rằng: Nam Tuyền nói năm lên mười tám ta liền biết tạo kế sống, còn Triệu Châu nói năm lên mười tám ta liền biết phá tan nhà cửa”.

Xem tiếp...

165 - Ðức Sơn xương sống sắt

德 山 脊 鐵

Ðức Sơn tích thiết

寰 中 聲 鐘

Hoàn Trung thanh chung

淨 因 掃 竹

Tịnh Nhân tảo trúc

青 林 栽 松

Thanh Lâm tài tùng.

659. — Ðức Sơn xương sống sắt

Tuyết Phong hỏi Thiền sư Ðức Sơn Tuyên Giám:

– Từ trước tông phong đem pháp gì để dạy người?

Xem tiếp...

164 - Thạch Ðầu chiếc am tranh

石 頭 草 菴

Thạch Ðầu thảo am

芭 蕉 楮 帔

Ba Tiêu chữ bí

善 暹 辜 恩

Thiện Xiêm cô ân

頎 老 改 嗣

Kì Lão cải tự

655. — Thạch Ðầu chiếc am tranh

Thiền sư Thạch Ðầu Hy Thiên có làm “Bài ca về chiếc am tranh” như sau:

Xem tiếp...

163 - Ngưỡng Sơn vẽ tướng tròn

仰 山 圓 相

Ngưỡng Sơn viên tướng

巖 頭 伊 字

Nham Ðầu y tự

高 庵 歎 侈

Cao Am thán xỉ

宏 智 助 匱

Hoằng Trí trợ quĩ

651. — Ngưỡng Sơn vẽ tướng tròn

Thiền sư Huệ Tịch Thông Trí ở Ngưỡng Sơn ban đầu du phương, ra mắt ngài Ðam Nguyên (húy là Ứng Chân, nối pháp Nam Dương), đã ngộ được huyền chỉ. Ðam Nguyên bảo Sư rằng:

Xem tiếp...

162 - Pháp Nhãn nói chưa liễu

法 眼 未 了

Pháp Nhãn vị liễu

大 覺 太 賒

Ðại Giác thái xa

葉 縣 還

Diệp Huyện hoàn miến

法 雲 會 茶

Pháp Vân hội trà

647. — Pháp Nhãn nói chưa liễu

Thiền sư Ðại Pháp Nhãn ở viện Thanh Lương nối pháp Thiền sư Thanh Lương Thái Khâm. Ngày khai đường Sư thị chúng rằng:

– Tôi vốn muốn vào núi sâu giấu cái vụng về của mình, và chữa bệnh qua ngày, ngặt vì noi theo Tiên sư có công án chưa liễu nên phải bước ra núi để giải quyết cho xong.

Xem tiếp...

161 - Lặc Ðàm như thủy ngân

泐 潭 藥 汞

Lặc Ðàm dược hống

雲 門 丹 砂

Vân Môn đơn sa

黃 蘗 無 多

Hoàng Bá vô đa

歸 宗 較 些

Qui Tông giảo ta

643. — Lặc Ðàm như thủy ngân

Thiền sư Hoàng Long Nam nương Thiền sư Hoài Trừng ở núi Tam Giác. Hoài Trừng vừa trông thấy Sư liền chấp nhận cho ở.

Xem tiếp...

160 - Nghĩa Hoài gãy đòn gánh

義 懷 折 擔

Nghĩa Hoài chiết đảm

自 回 功 石

Tự Hồi công thạch

伊 庵 同 勞

Y Am đồng lao

真 如 自 役

Chân Như tự dịch

639. — Nghĩa Hoài gãy đòn gánh

Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài lúc còn ở ngoài đời làm nghề chài lưới. Thuở bé Sư theo cha đánh cá, ngồi ở đuôi thuyền, cha bắt được con cá nào liền đưa cho Sư xỏ xâu, nhưng Sư chẳng nỡ và thả cá xuống sông. Cha nổi giận và đánh song Sư vẫn điềm nhiên.

Xem tiếp...

159 - Nga Hồ trăng trong nước

鵝 湖 水 月

Nga Hồ thủy nguyệt

南 嶽 天 澤

Nam Nhạc thiên trạch

寶 掌 千 歲

Bảo Chưởng thiên tuế

趙 州 七 百

Triệu Châu thất bách

635. — Nga Hồ trăng trong nước

Thiền sư Nga Hồ Ðại Nghĩa được vua Ðường Hiến Tông xuống chiếu mời vào cung bàn luận nghĩa lí. Sư đưa ra câu chuyện vua Thuận Tông hỏi Thiền sư Thi Lợi rằng: “ Chúng sinh trên trái đất làm sao được kiến tính thành Phật?” Thi Lợi đáp: “Phật tính như trăng trong nước, tuy thấy được mà nắm bắt không được”.

Xem tiếp...

158 - Nguyệt Ðường không hóa duyên

月 堂 拒 化

Nguyệt Ðường cự hóa

玉 泉 數 饌

Ngọc Tuyền sổ soạn

雲 頂 三 教

Vân Ðỉnh Tam Giáo

法 泉 萬 卷

Pháp Tuyền Vạn Quyển

631. — Nguyệt Ðường không hóa duyên

Thủy Am nói:

– Nguyệt Ðường (húy là Ðạo Xương) khi trụ trì ở chùa nào, ngài cũng lấy việc hành đạo làm trách nhiệm của mình, không cần người hóa chủ, không chuộng đồ cúng dường. Sự ăn uống hằng năm chỉ tùy nơi thường trụ có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.

Xem tiếp...

157 - Hoắc Sơn bốn roi mây

霍 山 四 藤

Hoắc Sơn tứ đằng

洛 普 隻 箭

Lạc Phổ chích tiễn

端 設 祖 堂

Ðoan thiết Tổ đường

鑒 拆 佛 殿

Giám sách Phật điện

627. — Hoắc Sơn bốn roi mây

Thiền sư Hoắc Sơn Cảnh Thông ban đầu tham vấn Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn khép mắt ngồi yên. Sư nói: “Như thị, như thị, 28 vị Tổ Ấn Ðộ cũng như thị, 6 vị Tổ Trung Hoa cũng như thị, Hòa thượng cũng như thị, Cảnh Thông cũng như thị”. Nói xong, Sư co một chân bên phải lên rồi đứng đấy.

Xem tiếp...