headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 126 — Tuyết Ðậu điểm linh đài

雪 竇 靈 臺

Tuyết Ðậu linh đài

鼓 山 聖 箭

Cổ Sơn thánh tiễn

鐵 面 退 席

Thiết Diện thối tịch

克 賓 出 院

Khắc Tân xuất viện

503. — Tuyết Ðậu điểm linh đài

Tuyết Ðậu (nối pháp Trí Môn Tộ) lo Thiền đạo ngày càng suy vi nên có làm kệ rằng:

Xem tiếp...

Bài 125 — Lão An dạy tác dụng

老 安 作 用

Lão An tác dụng

馬 祖 勞 倦

Mã Tổ lao quyện

鏡 清 雨 聲

Cảnh Thanh vũ thinh

公 雪 片

Bàng công tuyết phiến

499. — Lão An dạy tác dụng

Quốc sư Huệ An ở Tung Nhạc, nhân có hai vị tăng là Thản Nhiên và Hoài Nhượng đến tham vấn, hỏi:

– Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Ðộ sang?

Xem tiếp...

Bài 124 — Cửu Phong đáp đuôi đầu

九 峰 頭 尾

Cửu Phong đầu v

洞 山 功 勳

Ðộng Sơn công huân

楊 岐 七 事

Dương Kì thất sự

元 靜 十 門

Nguyên Tĩnh thập môn

495. — Cửu Phong đáp đuôi đầu

Tăng hỏi Thiền sư Cửu Phong:

– Thế nào là đầu?

– Mở mắt chẳng biết sáng!

– Thế nào là đuôi?

Xem tiếp...

Bài 123 — Quyến thuộc của bà lão

婆 子 眷 屬

Bà tử quyến thuộc

王 老 兒 孫

Vương lão nhi tôn

雲 居 送 袴

Vân Cư tống khố

道 吾 得 裩

Ðạo Ngô đắc côn

491. — Quyến thuộc của bà lão

Có một vị tăng đi tham vấn Mễ hồ, giữa đường chợt gặp một bà già trụ am. Tăng hỏi:

– Bà có quyến thuộc chăng?

Xem tiếp...

Bài 122 — Nam Tuyền ăn bánh tiêu

南 泉 油 餈

Nam Tuyền du tư

韶 陽 餬 餅

Thiều Dương hồ bỉnh

德 山 托 鉢

Ðức Sơn thác bát

象 骨 覆 盆

Tượng Cốt phúc bồn

487. — Nam Tuyền ăn bánh tiêu

Một hôm, Thiền sư Nam Tuyền chẳng đi xuống Trai đường dùng cơm. Thị giả hỏi lí do. Sư đáp:

– Hôm nay ta ghé trang trại ăn bánh tiêu no nê rồi!

Xem tiếp...

Bài 121 — Hương Nghiêm hỏi trèo cây

香 嚴 上 樹

Hương Nghiêm thượng thụ

仰 山 出 井

Ngưỡng Sơn xuất tỉnh

趙 州 接 客

Triệu Châu tiếp khách

价 老 看 病

Giới lão khán bệnh

483. — Hương Nghiêm hỏi trèo cây

Một hôm, Hương Nghiêm (nối pháp Qui Sơn) thượng đường dạy chúng:

– Như có một người leo cây, chân chẳng đụng đất, tay chẳng níu vào nhánh cây nào hết. Chợt có một người đứng dưới đất hỏi về “Ý chỉ của Tổ sư từ phương Tây lại”. Nếu y đáp cho người kia thì vùi thân mất mạng, nếu y chẳng đáp thì phụ lòng của người kia hỏi! Vậy y phải làm sao?

Xem tiếp...

Bài 120 — Nhị Tổ được an tâm

二 祖 安心

Nhị Tổ an tâm

洞 山 見 影

Ðộng Sơn kiến ảnh

藥 嶺 榮 枯

Dược Lĩnh vinh khô

夾 山 人 境

Giáp Sơn nhân cảnh

479. — Nhị Tổ được an tâm

Xem tắc 415: “Huệ Khả đoạn tý”.

Xem tiếp...

Bài 119 — Sư Vân Cái luận nghĩa

雲 盖 論 義

Vân Cái luận nghĩa

德 山 小 參

Ðức Sơn tiểu tham

芙 蓉 妙 唱

Phù Dung diệu xướng

常 察 玄 談

Thường Sát huyền đàm

475. — Sư Vân Cái luận nghĩa

Thiền sư Vân Cái Nguyên (nối pháp Thạch Sương Khánh Chư), nhân có một thuật sĩ tên Ðạo Chính dâng biểu lên Văn Mã Vương xin Vương mời Sư ra luận nghĩa với y. Vương thỉnh Sư lên điện để gặp y. Sau khi tiệc trà đã mãn, Sư liền bảo với Vương đưa cho Sư mượn thanh gươm. Sư cầm gươm hỏi Ðạo Chính rằng:

– Ngươi chắc có nghe trong Giáo nói: “Chỗ lờ mờ có vật, là vật gì? Chỗ tối tăm có yêu tinh, là yêu tinh gì?”. Nếu ngươi nói được thì ta chẳng chém, bằng như nói chẳng được thì ta chém ngươi!

Xem tiếp...

Bài 118 — Kim Ngưu cái thùng cơm

金 牛 飯 桶

Kim Ngưu phạn dũng

靈 照 菜 籃

Linh Chiếu thái lam

丹 霞 燒 佛

Ðan Hà thiêu Phật

婆 子 焚 庵

Bà tử phần am

471. — Kim Ngưu cái thùng cơm

Hòa thượng Kim Ngưu (nối pháp Mã Tổ) mỗi khi đến bữa cơm, Sư tự tay đem thùng cơm để trước Tăng đường, Sư múa rồi cười lớn ha hả, nói:

– Con Bồ tát, ăn cơm đi!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)

Xem tiếp...

Bài 117 — Bốn chỗ dối gạt người

四 處 謾 人

Tứ xứ man nhân

三 翻 懡㦬

Tam phiên ma la

韶 陽 九 九

Thiều Dương cửu cửu

文 殊 三 三

Văn thù tam tam

467. — Bốn chỗ dối gạt người

Thiền sư Bảo Phúc Tùng Triển ở Chương Châu, có bốn câu hỏi gạt người:

– Câu thứ nhất hỏi tăng: “Phật gì ở trong điện?”. Tăng nói: “Hòa thượng thử đoán xem!”. Sư nói: “Phật Thích Ca”. Tăng nói: “Chớ dối gạt người”. Sư nói: “Ấy là ông gạt ta”.

Xem tiếp...