headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 09/08/2020 - Ngày 20 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 79 — Lạc Phố tin phục thầy

洛 浦 投 師

Lạc Phố đầu sư

沙 彌 求 戒

Sa-di cầu giới

蔣 山 三 障

Tưởng Sơn tam chướng

華 藏 四

Hoa Tạng tứ ngại

315. — Lạc Phố tin phục thầy

Xin xem tắc 304: “Giáp Lĩnh phượng sào”.

316. — Sa-di xin thụ giới

Sa-di Cao ban đầu tham vấn Dược Sơn. Sơn hỏi:

– Từ chỗ nào đến?

– Từ Nam Nhạc đến.

– Ði về đâu?

– Ði Giang Lăng thụ giới.

– Thụ giới để làm gì?

– Ðể thoát sinh tử.

Sơn bảo:

– Có một người chẳng thụ giới mà cũng thoát sinh tử, ông có biết chăng?

Sư đáp:

– Thế ấy thì giới luật của Phật dùng để làm gì?

– Vẫn còn câu nệ vào lời nói.

Sơn liền gọi Duy na bảo:

– Ông Sa-di què này chẳng làm việc cho đại chúng được, hãy sắp xếp phía sau am.

Dược Sơn bảo Ðạo Ngô, Vân Nham rằng:

– Gã Sa-di mới đến biết được chỗ cội nguồn.

Ðạo Ngô nói:

– Cũng cần khám qua mới được!

Ngày khác, Sơn hỏi Sa-di Cao:

– Nghe nói Trường An rất náo loạn, phải chăng?

– Nước con an ổn.

– Nhà ngươi do xem kinh mà được hay do thỉnh ích mà được?

– Chẳng do những thứ ấy mà được.

Sơn bảo:

– Rất nhiều người chẳng nhờ xem kinh, chẳng nhờ thỉnh ích mà sao chẳng được?

Sư đáp:

– Chẳng nói rằng họ không được, chỉ vì họ chẳng chịu thừa đương.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 14.)

317. — Tưởng Sơn ba thứ chướng

Thư Vương lúc mới để tang cho mẹ là Ðinh phu nhân, ông rất thích vào trong núi đọc kinh, ông giao du với Thiền sư Tưởng Sơn Tán Nguyên (nối pháp Từ Minh Viên) và kết tình như huynh đệ.

Ông hỏi ý chỉ Tổ sư. Sư chẳng đáp. Vương càng cố thưa hỏi. Sư bảo Vương:

– Ông nên biết người học Bát-nhã có ba thứ chướng, ngoại trừ những người có tư chất gần với đạo là vì một hai đời trước họ tu hành đã thuần thục.

Vương hỏi:

– Rất mong được nghe lời dạy này.

Sư bảo:

– Ông có cái chí của kẻ sĩ, duyên đời rất sâu dầy. Ông đem cái chí đại chí cương để đi vào cuộc đời, ắt đem thân gánh vác trọng trách của thiên hạ, ôm trong lòng cái chí trị nước giúp dân. Nếu buông bỏ chẳng được, thì tâm của ông chưa bình. Dùng cái tâm chưa bình, ôm giữ mãi cái chí trị nước thì đến bao giờ ông mới được “một niệm muôn năm?”. Ðây là ba thứ chướng của ông:

* Một, ông sẽ nhiều nóng nảy.

* Hai, đối với sự học vấn ông hay ưa chuộng nghĩa lí. Việc này ở trong đạo gọi là sở tri ngu.

* Ba, ông sẽ có quan niệm như sau: Thường xem danh lợi như cạo bỏ râu tóc, cam chịu đạm bạc như người tu khổ hạnh, lấy đây cho là đạo.

Theo lời tôi khuyên, ông nên nghiền ngẫm giáo thừa cho thấm nhuần mới được.

Vương đãnh lễ Sư và nhận lời chỉ dạy.

(Theo: Phổ Đăng, quyển 23.)

318. — Hoa Tạng bốn điều ngại

Không có chú giải (DG).

[ Quay lại ]