headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 13/08/2020 - Ngày 24 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

NGAY CẢNH MÀ THẤY

Có vị học tăng hỏi thiền sư Tây Sơn :
- Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang ?
Thiền sư Tây Sơn giơ phất tử lên để biểu thị trả lời, nhưng học tăng không cho là đúng, bèn đến thân cận thiền sư Tuyết Phong.
Tuyết Phong hỏi :
- Ông từ đâu đến ?
Học tăng thưa :

Xem tiếp...

BÁN GỪNG SỐNG

Thiền sư Bảo Thọ đảm nhiệm chức khố ty (tri khố) trong chùa Ngũ Tổ. Khi ấy Hòa thượng trụ trì Giới Công đau bệnh, cần gừng sống làm thuốc, thị giả đến nhà bếp tự tiện lấy. Bảo Thọ quát mắng và đuổi đi. Hòa thượng Giới Công biết chuyện, sai thị giả cầm tiền đến mua, Bảo Thọ mới chịu đưa gừng.
Sau này, tự viện Động Sơn thiếu người trụ trì, Quận thú đem thư đến trình Hòa thượng Giới Công để giới thiệu người trụ trì.

Xem tiếp...

THƠ MẪU THÂN

Thiền sư Huệ Tâm lúc còn sa-di mười lăm tuổi, sư thông minh lanh lợi, được vua gọi vào triều ban thưởng rất nhiều. Sư đem vật vua ban thưởng gởi về quê nhà cho mẹ để biểu dương hiếu ơn, nhưng người mẹ gởi lại cho một phong thơ thế này :

Xem tiếp...

CHÂU MA NI

Lúc đức Phật ở trên Hội Linh Sơn, trong tay cầm một hạt châu tùy sắc hỏi Thiên vương bốn phương :
- Các ông xem, hạt châu ma-ni này màu gì ?
Thiên vương bốn phương xem xong, mỗi vị nói xanh, vàng, đỏ, trắng không đồng nhau. Đức Phật bèn đem châu ma-ni cất rồi đưa bàn tay lên hỏi :
- Hạt châu ma-ni hiện ở trong tay ta màu gì ?

Xem tiếp...

MỘT ĐỐNG CỦI

Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu trụ ở Hồ Nam, có lần hỏi một vị học tăng mới đến tham học :
- Ông từ đâu đến ?
Học tăng thưa :
- Giang Tây.
- Có thấy Mã Đại Sư chăng ?
- Thấy.

Xem tiếp...

TÂM PHẬT LÀ GÌ

Có lần, thiền sư Huệ Trung hỏi Tử Lân Cung Phụng (Quan chức của vị tăng) :
- Cung Phụng học Phật pháp nhiều năm, Phật nghĩa là gì ?
Tử Lân không cần suy nghĩ đáp :
- Phật nghĩa là giác ngộ.
Thiền sư Huệ Trung tiến một bước, hỏi :
- Phật có mê không ?

Xem tiếp...

NGHI CÁI GÌ

Thiền sư Cư Tuần ở núi Long Nha vì cầu đại triệt đại ngộ mà thành khẩn đến chỗ thiền sư Thúy Vi – Nam Sơn tham thiền, ở đó nhiều tháng mà không được thiền sư Thúy Vi gọi đến chỉ dạy. Một hôm, trống nổi dũng khí, sư chạy đến pháp đường, hỏi :
- Học tăng từ khi đến pháp hội của thiền sư tham học mà không được chỉ dạy pháp nào cả, chẳng hiểu vì sao ?
Thiền sư Thúy Vi hỏi ngược lại :
- Ông nghi cái gì ?

Xem tiếp...

AI LÀ NGƯỜI SAO

Thiền sư Thiên Hoàng tham vấn thiền sư Thạch Đầu, vừa thấy mặt liền hỏi :
- Nếu siêu thoát ngoài định huệ, xin hỏi thầy muốn nói với người khác cái gì ?
Thạch Đầu đáp :
- Điều căn bản của ta ở đây không có người trói cột, nói cái gì là siêu thoát ?
- Thầy nói như thế, gọi người nào là giải thoát ?

Xem tiếp...

LÀM ÁC VÀ TU THIỆN

Có một vị học tăng hỏi thiền sư Tuấn Cực :
- Thế nào là người tu hành làm thiện ?
Tuấn Cực đáp :
- Người mang gông đeo xiềng.
Thế nào là người tà ác làm điều xằng bậy ?
- Người tu thiền nhập định.

Xem tiếp...

LÃO TĂNG SAO GIỐNG LỪA

Thiền sư Quang Dũng là người truyền thừa thiền phong thiền sư Ngưỡng Sơn, có lần ngài đi hoằng pháp từ phương xa trở về chỗ Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi :
- Trở lại đây làm gì ?
Quang Dũng chấp tay đảnh lễ thưa :
- Lễ bái nghĩa Hòa thượng thân giáo sư.

Xem tiếp...