headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 16/08/2020 - Ngày 27 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BÁN GỪNG SỐNG

Thiền sư Bảo Thọ đảm nhiệm chức khố ty (tri khố) trong chùa Ngũ Tổ. Khi ấy Hòa thượng trụ trì Giới Công đau bệnh, cần gừng sống làm thuốc, thị giả đến nhà bếp tự tiện lấy. Bảo Thọ quát mắng và đuổi đi. Hòa thượng Giới Công biết chuyện, sai thị giả cầm tiền đến mua, Bảo Thọ mới chịu đưa gừng.
Sau này, tự viện Động Sơn thiếu người trụ trì, Quận thú đem thư đến trình Hòa thượng Giới Công để giới thiệu người trụ trì.

Hòa Thượng Giới Công nói :
- Hãy đến mời ông thầy bán gừng sống đi.
Bảo Thọ liền đến trụ trì ở Động Sơn. Cho nên trong thiền môn có giai thoại : “Bảo Thọ bán gừng cay muôn năm”.

Lời bình :

Bảo Thọ giữ gìn vật phẩm chung, không vì cảm tình mà lấy vật chung làm của riêng cho người. Trụ trì Giới Công cử Bảo Thọ đi trụ trì không phải vì lợi riêng mà làm danh khí thủ xả. Vì việc chung chứ không theo việc riêng, để bảo hộ người hiền tài, xem trọng công đức, thật là mô phạm thiền phong lập bày.
 

[ Quay lại ]