headertvtc


   Hôm nay Thứ bảy, 21/01/2017 - Ngày 24 Tháng 12 Năm Bính Thân - PL 2560 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

thanhtutoantap new3

Tin Tức

Giỗ Tổ lần thứ 44 - Cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa

-1 DAYS AGO
Giỗ Tổ lần thứ 44 - Cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa

Sáng ngày 20 tháng chạp Bính Thân (nhằm ngày 16/01/2017). Tại Tổ đình Thường viện Thường Chiếu đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm và cúng giỗ lần thứ 44 cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa (1918-1973), đúng 8g00, dưới sự hướng dẫn Hòa thượng trụ trì Tổ Đình thiền viện Thường Chiếu, toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đã vân tập đông đủ về Tổ đường, thành kính cung nghinh Hòa thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ dù tuổi cao, sức khỏe đã yếu vẫn quang lâm, chứng dự buổi lễ cúng giỗ Tổ sư lần thứ 44.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa VI-Bài Thứ Sáu: A-NAN KHÔNG HIỂU HỎI PHẬT

4 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa VI-Bài Thứ Sáu: A-NAN KHÔNG HIỂU HỎI PHẬT

H.T Thích Thiện Hoa

I.-A-NAN KHÔNG HIỂU HỎI PHẬT

A-Nan thưa Phật: - Bạch Thế Tôn,vừa rồi Phật nói cái nghĩa "nhơn duyên, tự nhiên hòa hiệp và bất hòa hiệp",chúng con còn chưa hiểu, nay lại nghe Phật nói đến nghĩa "tâm sanh ra cái thấy, cái thấy không phải tâm..." chúng con lại còn thêm mù mịt nữa. Cúi xin đức Như lai duỗi lòng từ bi, chỉ dạy cho chúng con ngộ được nhơn tâm thanh tâm thanh tịnh, sáng suót này.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Lễ Phật thành Đạo

11 DAYS AGO
Lễ Phật thành Đạo

Hôm nay nhân ngày Phật  thành đạo , tất cả  Tăng Ni  tụ hội về  chánh điện   lễ kỷ niệm  Phật  thành đạo Chúng tôi   nhận thấy  người sau đặt nặng ngày  Phật đản  sanh hơn ngày Phật  thành đạo . Ngày  Phật đản  sanh tất cả chùa chiền đều tổ chức huy hoàng, còn ngày Phật thành đạothì  im lặng   đơn sơ .

Lý đáng người tu  chúng ta  phải thấy ngày Phật  thành đạo  là ngày tối quan trọng. Vì nếu khôngthành đạo,  đức Phật  không thể  giảng giải   Phật pháp giáo hóa   chúng sanh . Như vậy ngày  thành đạo  là một bước ngoặc lớn trong  cuộc đời   tu tập  của Ngài, mà cũng là ngày có  ý nghĩa  đối với muôn loài. Đó là ngày  đức Phật  từ một  con người   thế gian   trở thành   xuất thế gian , từ  con người  mê thành  con người  giác.  Vì vậy   chúng tôi  cho rằng ngày này  hết sức   trọng đại .


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

7 MONTHS AGO
THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

Ngài dạy: Niệm Phật một hoặc ba, năm, bảy tiếng, thầm tự hỏi tiếng niệm Phật này từ đâu khởi, hoặc hỏi niệm Phật là ai? Có nghi chỉ giữ lấy cái nghi đó. Nếu chỗ hỏi không thiết tha thì nghi tình không tha thiết. Hỏi trở lại câu cứu cánh “Niệm Phật là ai?” Hỏi ít thì nghi ít. Chỉ lấy câu “Niệm Phật là ai?” xét mãi hỏi hoài.

Ngài nêu lên câu niệm Phật, cách tu ở đây là đặt câu hỏi rồi khởi nghi. Hỏi “niệm Phật là ai?” Từ đó cứ tha thiết nghi, giữ lấy cái nghi. Nếu chỗ hỏi không tha thiết thì nghi tình cũng không tha thiết.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN: 020. ÁNH SÁNG ĐI VỀ ĐÂU ?

8 DAYS AGO
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN: 020. ÁNH SÁNG ĐI VỀ ĐÂU ?

Tăng hỏi:
- Như gương đúc thành tượng, sau khi tượng thành, chẳng biết ánh sáng đi về đâu?
Sư đáp:
- Như ông hiện giờ, tướng mạo lúc còn bé ở đâu?
- Chỉ như sau khi tượng thành, vì sao chẳng chiếu soi?
- Tuy nhiên chẳng chiếu soi, mà dối y một điểm cũng chẳng được.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 39- Angulimàla, Vô Não

19 HOURS AGO

Bậc trâu chúa, thù thắng ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Angulimàla.

Câu chuyện này đã được kể trong phần chú giải bài kệ bắt đầu bằng câu: "Keo kiết không sanh thiên...".

Các thầy Tỳ-kheo hỏi Angulimàla:

- Này huynh Angulimàla, khi huynh thấy con voi độc cầm lọng đứng trước mặt, huynh không sợ sao ?


xem tiếp

KINH THẬP THIỆN

KINH THẬP THIỆN: GIẢNG VĂN KINH 17

18 DAYS AGO
KINH THẬP THIỆN: GIẢNG VĂN KINH 17

HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Long vương đương tri, thử Thập thiện nghiệp, nãi chí năng linh Thập lực tứ vô úy, Thập bát bất cộng nhất thiết Phật pháp, giai đắc viên mãn. Thị cố nhữ đẳng ưng cần tu học.

DỊCH:

Long vương nên biết, Mười nghiệp thiện này, hay khiến cho Mười lực, Bốn vô sở úy, Mười tám pháp bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn. Thế nên các ông phải siêng năng tu học.

GIẢNG:

Đây là lời Phật khuyên: Mười nghiệp thiện là pháp tu căn bản có công đức lớn như đã nói, nên hãy siêng năng tu học.


xem tiếp

Pháp Lữ

SỰ THỂ HIỆN TÌNH CẢM

9 DAYS AGO
SỰ THỂ HIỆN TÌNH CẢM

Ðối với Thầy :
Khi Thiền sinh đã xác định vị Thầy là vị Chân sư, một vị Thiện tri thức thì Thiền sinh không ngần ngại giao phó cuộc đời mình cho vị Thầy ấy. "Giao phó đời mình", điều này có quá đáng không? Có mang tính nô dịch không? Không nên quyết định vội vã, hãy xét lại ?

- Một kẻ bị lạc trong rừng, khi gặp một người, và biết chắc người này là kẻ thành thuộc đường nẻo, có tâm tốt hay đưa người thoát khỏi sự lạc lầm mà ra khỏi rừng rú, thì mình phải đối xử ra sao khi nhận đi cùng Người?


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Trở về

1 MONTHS AGO
Trở về

 

Chánh Bảo Trung

 


Nắm chi cho nặng nghiệp trần
Buông đi cho khỏe nhẹ lòng bay cao
Giữ chi chôn chặt cõi lòng
Buông đi cho thoát cái xiềng cái gông
Nhớ chi cho dạ não phiền
Quên đi Trí sáng an nhiên cuộc đời
Quay về chốn cũ quê xưa
Uy nghi, kho báu Như lai sẵn chờ
Nương vào Trí tuệ ba la...
Chơn tâm trụ vững, không hai trở về.


xem tiếp