headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 23/06/2018 - Ngày 10 Tháng 5 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt

Trung luận - QUÁN ĐIÊN ĐẢO


Sắc, thanh, hương, vị, xúc,
Và pháp là sáu thứ.
Sáu thứ như thế đó,
Là cội gốc ba độc.

 

 

 

Hỏi: - Từ nhớ tưởng phân biệt,
Sanh ra tham sân si.
Điên đảo tình bất tịnh,
Đều từ các duyên sanh.

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN NHƯ LAI


Chẳng ấm chẳng lìa ấm,
Đây kia chẳng (cùng) tồn tại.
Như Lai chẳng có ấm
Chỗ nào có Như Lai ?

Hỏi: - Bậc tôn qúy trong tất cả đời chỉ có Như Lai, Chánh Biến Tri hiệu là Pháp Vương, bậc Nhất Thiết Trí bậc ấy ắt nên có?

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN THÀNH HOẠI

 

        Nếu lìa nơi thành hoại,
   
     Chính cũng không có pháp.
   
     Nếu sẽ lìa nơi pháp,
        Cũng không có thành hoại.

 

 

Hỏi: - Các nhân duyên hòa hợp hiện có quả sanh, phải biết quả ấy từ các duyên hòa hợp mà có?
Đáp:         -  Nếu các duyên hoà hợp,
                    Mà có quả sanh thì,
                    Trong hoà hợp đã có,
                    Đâu cần hoà hợp sanh?

Trung luận - QUÁN NHÂN QUẢ

           Nếu nhân khắp có quả,
           Lại sanh những quả gì?
           Nhân thấy, chẳng thấy quả,
           Cả hai đều chẳng sanh.

Hỏi: - Các nhân duyên hòa hợp hiện có quả sanh, phải biết quả ấy từ các duyên hòa hợp mà có?
Đáp:         -  Nếu các duyên hoà hợp,
                    Mà có quả sanh thì,
                    Trong hoà hợp đã có,
                    Đâu cần hoà hợp sanh?

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN THỜI

            Nếu nhân thời quá khứ,
            Có vị lại, hiện tại.
            Vị lại và hiện tại,
            Nên ở thời quá khứ.

Hỏi: - Lý đáng có thời, do nhân đối đải nên thành. Nhân có thời quá khứ ắt có thời vị lai, hiện tại; nhân thời hiện tại có thời quá khứ, vị lai; nhân thời vị lai có thời quá khứ, hiện tại. Các pháp thượng, trung, hạ một khác... cũng do nhân đối đải nhau nên có?

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN PHÁP

         Nếu ngã là năm ấm,
         Ngã tức là sanh diệt.
         Nếu ngã khác năm ấm,
         Chẳng phải tướng năm ấm.

Hỏi: - Nếu các pháp trọn rốt ráo KHÔNG, không sanh không diệt, đó gọi là thật tướng các pháp, thì làm sao vào? (thể nhập)

Đáp: - Do dứt sạch chấp trước ngã và ngã sở nên được trí tuệ vô ngã thấu tất cả pháp Không gọi là vào?

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN NGHIỆP

       Thân nghiệp và khẩu nghiệp
       Tác và vô tác nghiệp.
       Như thế trong bốn việc,
       Cũng thiện cũng chẳng thiện.

Hỏi: - Tuy dùng mọi trường hợp phá các pháp, mà nghiệp là thật có, hay khiến cho tất cả chúng sanh thọ quả báo. Như kinh nói: -Tất cả chúng sanh đều theo nghiệp mà thọ sanh. Người làm ác thì vào địa ngục, người tu phước thì sanh cõi trời, người tu hành Thánh đạo thì đuợc niết bàn. Thế nên tất cả pháp chẳng nên không.  Nghiệp đó, nghĩa là:

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN TRÓI VÀ MỞ

          Trói, thì không có mở,
          Chẳng trói cũng chẳng mở.
          Đang trói mà có mở,
          Trói mở ắt cùng lúc.

Hỏi: - Sanh tử chẳng phải đều không có cội gốc, ở trong đó lý đáng có chúng sanh qua lại, hoặc các hành qua lại. Ông do nhân duyên gì nên nói chúng sanh và các hành trọn không, không có qua lại?

Đáp: -   Các hành là qua lại,
            Thường, chẳng nên qua lại.
            Vô thường, cũng chẳng nên,
            Chúng sanh cũng lại thế.

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN CÓ KHÔNG

            Trong các duyên có tánh,
            Việc đó ắt chẳng đúng.
            Tánh từ các duyên ra,
            Tức gọi pháp tạo tác.

Hỏi: - Các pháp mỗi thứ đều có tánh, do vì có lực và dụng. Như bình có tánh bình, vải có tánh vải, tánh ấy khi các duyên hòa hợp ắt có ra?
Đáp:Trong các duyên có tánh,
            Việc đó ắt chẳng đúng.
            Tánh từ các duyên ra,
            Tức gọi pháp tạo tác.

Nếu các pháp có tánh, chẳng nên từ các duyên mà có ra. Tại sao? Nếu từ các duyên có ra tức là pháp tạo tác, không có tánh thật.

Xem tiếp...

Trung luận - PHÁ HỢP

            Thấy, bị thấy, người thấy,
            Ba việc đều khác chỗ.
            Như thế ba pháp khác,
            Trọn không có lúc hợp.

Nói rằng: - Trong phẩm “Phá Căn” ở trên nói cái thấy, bị thấy, người thấy đều chẳng thành. Do ba việc này không có pháp khác nên không có hợp. Nghĩa không hợp nay sẽ nói.

Hỏi: - Vì sao ba việc mắt... không có hợp?

Đáp: - Thấy, bị thấy, người thấy,
            Ba việc đều khác chỗ.
            Như thế ba pháp khác,
            Trọn không có lúc hợp.

Xem tiếp...

Trung luận - PHÁ HÀNH

        Như kinh Phật đã nói,
        Tướng hư dối vọng cướp (đoạt)
        Vì các hành vọng cướp (đoạt)
        Đây gọi là hư dối.

Hỏi: - Như kinh Phật đã nói,
         Tướng hư dối vọng cướp (đoạt).
         Vì các hành vọng cướp (đoạt),
         Đây gọi là hư dối.

Trong Kinh Phật nói, hư dối tức là tướng vọng cướp đoạt; một chân thật nghĩa là niết bàn, chẳng phải tướng vọng cướp đoạt. Do kinh nói như thế nên biết, có tướng các hành hư dối vọng cướp đoạt?

Xem tiếp...