headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 14/12/2018 - Ngày 8 Tháng 11 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Ý CHỈ BẤT LẬP VĂN TỰ - tiếp tục

II. TINH THẦN THỂ NGHIỆM CỦA THIỀN

Nói “giáo ngoại biệt truyền”, nói “bất lập văn tự”, với tinh thần đó, thiền môn luôn đòi hỏi người học phải tự thể nghiệm thực sự nơi chính mình, bằng một sức sống chân thật ngay trong lòng mình, chớ không thể chỉ hiểu suông. Phật pháp sâu xa màu nhiệm đã trải qua thời gian dài của sự truyền bá, mà phương tiện truyền bá ở cõi Ta Bà này lại là ngôn ngữ văn tự.

Xem tiếp...

Ý CHỈ BẤT LẬP VĂN TỰ

I.  THẾ  NÀO LÀ BẤT LẬP VĂN TỰ

Song song với giáo ngoại biệt truyền, Thiền tông truyền dạy cho nhau là tông “bất lập văn tự.” Với ý nghĩa này Thiền tông có một sức sống vươn lên, khó nắm bắt, khiến nhiều người nghiên cứu đến thiền thì phải đâu đầu, bóp trán. Vương Thường Thị một hôm đến thiền viện hỏi ngài Lâm Tế:

- Cả tăng đường có xem kinh chăng?

Xem tiếp...

Ý CHỈ GIÁO NGỌAI BIỆT TRUYỀN

Trỏ tay vô tận hư không nát

Đưa mắt hằng sa cõi biệt tăm

I. THẾ NÀO LÀ GIÁO NGỌAI BIỆT TRUYỀN?

Nói ‘Giáo ngọai biệt truyền’ tức truyền riêng ngoài giáo, vậy có một pháp thật ngòai kinh giáo để truyền không? Đây là điểm cần thấu rõ, không thì dễ đưa đến hiểu lầm.

Xem tiếp...

Thiền Tông đốn ngộ - Dẫn Nhập

                               Một đạp vỡ tung vô lượng cõi

Lắc mình pháp giới bặt tăm hơi

Nói đến thiền tông là nói đến đốn ngộ.

Tức chóng ngộ ngay bản tánh chính mình cùng Phật không khác, không trải qua thứ lớp, không do tu hành mới được. Đây là phá tan cái thấy còn kẹt trên thứ lớp, vượt qua giáo nghĩa phân biệt, ngộ thẳng tự tâm.

Xem tiếp...

THIỀN- CON ĐƯỜNG THỂ NGHIỆM CHÂN LÝ

 I- THIỀN LÀ GÌ  ?

Thiền, nói đủ là Thiền-na, Trung Hoa dịch là tĩnh lự; nghĩa là lặng lẽ những lo nghĩ lăng xăng, hay cũng dịch làđịnh tuệ đẳng trì, tức tâm lặng và sáng đầy đủ. Tuy nhiên đó chỉ làđịnh nghĩa theo danh từ, phương tiện mà giải thích cho người tạm hiểu, xét trên lý thật thìđó chưa phải là bản thân của Thiền.

Xem tiếp...

TUYỆT QUÁN LUẬN

     
       Thô là câu hỏi.
       Duyên Môn xin quyết.
       Chú là lời Đáp,
       Nhập Lý trừ nghi,
       Đó gọi là Tuyệt Quán Luận.
    


 

Ý Nghĩa Tùy Duyên

 Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với quí Phật tử về đề tài "Ý nghĩa tùy duyên". Ý nghĩa này rất sâu xa không phải tầm thường, và lâu nay nó cũng đã bị lạm dụng nhiều.

Về ý nghĩa tùy duyên, thì đây là một chỗ sống, không phải là chỗ lý luận hay chỗ bắt chước, bởi vì khi chúng ta bắt chước thì nó không còn là tùy duyên nữa, bởi khi bắt chước là nó có cái khuôn rồi. Cho nên ý nghĩa này rất quan trọng mà lâu nay nhiều người lại hiểu lầm rồi cũng dễ lạm dụng nó nữa.

 

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN TÀ KIẾN


Vì tất cả pháp KHÔNG
Các kiến thế gian thường ...
Ở chỗ nào ? lúc nào ?
Ai khởi các kiến ấy ?

 

 

 

Hỏi: - Đã nghe Pháp Đại Thừa phá tà kiến, nay muốn nghe pháp Thanh văn phá tà kiến?

Đáp: - Ngã ở đời quá khứ,
Là Có Không, là không.
Các kiến thế gian thường.
Đều nương đời quá khứ.

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN 12 NHÂN DUYÊN


Vì nhân nơi sáu xúc,
Liền sanh khởi ba thọ.
Do vì nhân ba thọ,
Mà sanh ra khát ái.

 

 

 

Hỏi: - Ông dùng pháp Đại thừa nói đạo đệ nhất nghĩa, nay tôi muốn nghe nói pháp Thanh văn vào đạo đệ nhất nghĩa?

Đáp: - Chúng sanh bị si che,
Rồi sau khởi ba hành.
Do vì khởi hành ấy,
Theo hành vào sáu thú.

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN NIẾT BÀN


Nếu các pháp chẳng KHÔNG,
Ắt không sanh không diệt.
Gì đoạn? Gì bị diệt?
Mà gọi là niết bàn?

 

 

 

Hỏi: - Nếu tất cả pháp KHÔNG,
Không sanh không diệt thí.
Gì đoạn? Gì bị diệt?
Mà gọi là Niết bàn?

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN TỨ ĐẾ


Nếu tất cả đều KHÔNG,
Không sanh cũng không diệt.
Như thế ắt không có,
Pháp bốn Thánh đế ấy.

 

 

 

Hỏi: - Phá bốn thứ điên đảo, thông suốt bốn Thánh đế, được bốn quả Sa môn.
Nếu tất cả đều KHÔNG,
Không sanh cũng không diệt.
Như thế ắt không có,
Pháp bốn Thánh đế ấy.

Xem tiếp...