headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 24/05/2019 - Ngày 20 Tháng 4 Năm Kỷ Hợi - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BannerPhatDan2018

 

Trung luận - PHÁ KHỔ

             Nếu khổ là tự làm,
             Ắt chẳng từ duyên sanh.
             Vì nhân có ấm này,
             Mà có ấm kia sanh

Có thuyết nói:
                Tự làm và tha (người khác) làm,
                Chung làm không nhân làm.
                 Như thế nói các khổ,
                 Với quả ắt chẳng đúng.

Có người nói, khổ não là tự làm, hoặc nói người khác (tha) làm, hoặc nói vừa tự làm, vừa người khác làm, hoặc nói không nhân làm. Đối với quả đều chẳng đúng. Đối với quả đều chẳng đúng là, chúng sanh do các duyên đưa đến khổ, rồi chán khổ muốn cầu dứt diệt, chẳng biết nhân duyên thật của khổ não, mà có bốn thứ lầm. Thế nên nói “Đối với quả đều chẳng đúng”. Tại sao?

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ BẢN TẾ

            Lời bậc Đại Thánh nói,
            Không thật có bản tế.
            (Là) Sanh tử không có đầu,
            Cũng lại không có cuối.

Hỏi: - Kinh Không Bản Tế nói: chúng sanh qua lại trong sanh tử không thật có bản tế. Trong đó nói có chúng sanh, có sanh tử, do nhân duyên gì nên nói lời này?

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ ĐỐT, BỊ ĐỐT

            Nếu đốt là bị đốt, 
            Làm, người ắt chẳng một.
            Nếu đốt khác bị đốt,
            Lìa bị đốt có đốt.

Hỏi: - Nên có thọ và người thọ, như đốt và bị đốt. Đốt là người thọ, bị đốt là thọ, nghĩa là năm ấm?

Đáp: - Việc đó chẳng phải. Tại sao? Vì đốt và bị đốt chẳng thành. Đốt và bị đốt hoặc do một pháp mà thành, hoặc do hai pháp mà thành? Cả hai đều chẳng thành.

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ BỔN TRỤ.

          Nếu không có bổn trụ.
          Cái gì có pháp mắt v.v…
          Do đó nên phải biết,
          Trước đã có bổn trụ.

 

Hỏi : - Có người nói :
           Các căn mắt, tai v.v…
           Các pháp khổ, vui v.v…
           Cái gì có việc đó.

Xem tiếp...

Trung Luận - QUÁN PHÁ LÀM VÀ NGƯỜI LÀM.

       Người làm là thật có,
       Chẳng làm nghiệp thật có.
       Người làm không thật có,
       Chẳng làm nghiệp không thật.

 

Hỏi: - Hiện có làm, có người làm, có cái dùng để làm, do ba việc hoà hợp nên có quả báo, vì vậy lý đáng có người làm, nghiệp làm?

Đáp: - Từ trước đến đây, trong mỗi phẩm đã phá tất cả pháp không có thừa sót. Như phá ba tướng, vì không có ba tướng nên không có hữu vi, vì không có hữu vi nên không có vô vi, vì không có hữu vi vô vi nên tất cả pháp trọn đều không.

Xem tiếp...

Trung Luận - QUÁN BA TƯỚNG.

            Nếu sanh là hữu vi,
            Ắt nên có ba tướng.
            Nếu sanh là vô vi,
            Đâu gọi tướng hữu vi?

 

Hỏi: - Kinh nói pháp hữu vi có ba tướng sanh, trụ, diệt; muôn vật do pháp sanh mà sanh, do pháp trụ mà trụ, do pháp diệt mà diệt, thế nên có các pháp?

Đáp: - Chẳng phải. Tại sao? Vì ba tướng không cố định. Ba tướng đó là hữu vi hay làm tướng cho hữu vi? là vô vi hay làm tướng cho hữu vi? Cả hai đều chẳng đúng. Tại sao?

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ NHIỄM VÀ NGƯỜI NHIỄM.

            Nếu lìa nơi pháp nhiễm,
            Trước tự có người nhiễm.
            Nhân người nhiễm dục đó,
            Lý đáng sanh pháp nhiễm.

 

Hỏi: - Trong Kinh nói tham dục, sân nhuế, ngu si, đó là cội gốc của thế gian. Tham dục có nhiều thứ tên: Trước gọi là Ái, kế là trước, kế là nhiễm, là dâm dục, là tham dục... Đây chính là kiết sử, nương nơi chúng sanh. Chúng sanh gọi là người nhiễm, tham dục gọi là pháp nhiễm. Vì có pháp nhiễm, người nhiễm ắt phải có tham dục. Hai thứ còn lại cũng như thế, có sân ắt có người sân, có si ắt có người si; do nhân duyên ba độc dấy khởi ba nghiệp, nhân duyên ba nghiệp khởi ba cõi, thế nên có tất cả pháp.

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ SÁU ĐẠI CHỦNG

            Khi chưa có tướng Không,
            Ắt không pháp hư không.
            Nếu trước có hư không,
            Tức đó là không tướng.

 

Hỏi: - Sáu đại chủng mỗi thứ đều có tướng nhất định, vì có tướng nhất định ắt có sáu đại chủng?
Đáp: -     Khi chưa có tướng Không,
               Ắt không pháp hư không.
               Nếu trước có hư không,
               Tức đó là không tướng.

Nếu chưa có tướng hư không, trước có pháp hư không, hư không ắt không tướng. Tại sao? Chỗ không sắc gọi là tướng hư không. Sắc là pháp tạo tác vô thường, nếu sắc chưa sanh, chưa sanh ắt không diệt, bấy giờ không có tướng hư không. Vì nhân sắc nên có chỗ không sắc, chỗ không sắc gọi là tướng hư không.

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ NĂM ẤM.

         Nếu lìa nơi sắc nhân,
         Sắc (quả) ắt chẳng thể được.
         Nếu sẽ lìa nơi sắc (quả),
         Sắc nhân chẳng thể được.

 

Hỏi: - Kinh nói có năm ấm, việc đó thế nào?
Đáp:Nếu lìa nơi sắc nhân,
            Sắc (quả) ắt chẳng thể được.
            Nếu sẽ lìa nơi sắc (quả),
            Sắc nhân chẳng thể được.

Sắc nhân, như vải nhân sợi, trừ sợi ắt không có vải, trừ vải ắt không có sợi. Vải như sắc, sợi như nhân.

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ LỤC TÌNH.

         Mắt, tai và mũi, lưỡi,
         Thân, ý v.v... sáu tình.
         Sáu tình này: mắt v.v...
         Đuổi theo sáu trần v.v...

 

Hỏi: - Trong kinh nói có sáu tình, nghĩa là:

          Mắt, tai và mũi, lưỡi,
         Thân, ý v.v... sáu tình.
         Sáu tình này: mắt v.v...
         Đuổi theo sáu trần v.v...

Trong đây, mắt là tình bên trong, sắc là trần bên ngoài, Mắt hay thấy sắc, cho đến ý là tình bên trong, pháp là trần bên ngoài, ý hay biết pháp?
 

Xem tiếp...

Trung Luận - PHẨM PHÁ ĐI ĐẾN

      Đã đi không có đi,
      Chưa đi cũng không đi.
      Lìa đã đi, chưa đi,
      Đang đi cũng không đi.

Hỏi: - Thế gian mắt thấy ba thời có tạo tác: đã đi, chưa đi, đang đi. Vì có tạo tác nên biết có các pháp!
Đáp: -  Đã đi không có đi,
           Chưa đi cũng không đi.
           Lìa đã đi, chưa đi,
           Đang đi cũng không đi.

Xem tiếp...