headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 09/08/2020 - Ngày 20 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 72 — Ðàm Chiếu kêu khổ khổcuốc

曇 照 叫 苦

Ðàm Chiếu khiếu khổ

亡 僧 索 命

Vong tăng sách mạng

大 容 林 蟬

Ðại Dung lâm thiền

古 德 爛 杏

Cổ đức lạn hạnh

287. — Ðàm Chiếu kêu khổ khổ

Thiền sư Bạch Mã Ðàm Chiếu ở Kinh Nam (nối pháp Nam Tuyền) thường nói:

– Sống vui, sống vui.

Ðến lúc lâm chung, Sư kêu:

– Khổ! Khổ! Lão Diêm-la đến bắt ta.

Viện chủ hỏi:

– Ðương thời Hòa thượng bị Tiết Ðộ Sứ ném xuống sông, thân sắc chẳng động, hôm nay sao lại như thế?

Sư đưa chiếc gối lên nói:

– Ông nói lúc ấy là phải hay hôm nay là phải?

Viện chủ không đáp được.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 4.)

288. — Mất tăng bị đòi mạng

Trong hội Diêm Quan có một vị tăng làm chủ sự. Ðến lúc vị tăng ấy sắp chết, quỉ sứ đến bắt. Vị tăng ấy bảo:

– Tôi mắc làm chủ sự, chưa rảnh để tu hành, xin dung mạng tôi đến bảy hôm nữa được chăng?

– Ðợi tôi về thưa lại, nếu vua Diêm-la bằng lòng, bảy ngày sau tôi sẽ đến bắt ông.

Quỉ sứ biến đi trong khoảnh khắc trở lại, đáp rằng vua Diêm-la chấp thuận. Ðến bảy hôm sau, quỉ sứ trở lại tìm vị tăng ấy chẳng thấy.

Về sau, có người thuật lại chuyện ấy với một vị tăng, rồi hỏi:

– Nếu lúc đó mình tính chống lại nó thì sẽ ra sao?

Ðộng Sơn đáp thay:

– Bị nó tìm được vậy!

(Theo: Liên Đăng, quyển 5.)

289. — Ðại Dung con ve rừng

Không có chú giải (DG)

290. — Cổ đức trái hạnh thối

Tăng hỏi Hòa thượng Bạch Triệu:

– Thế nào là vạn hạnh?

Triệu đáp:

– Năm nay hạt đào còn chẳng có, nói gì tới hạnh thối.

(Theo: Thiền Lâm Loại Tụ, quyển 17.)

[ Quay lại ]