headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 04/08/2020 - Ngày 15 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 69 — Trường Tư đáp công đức

長 髭 功 德

Trường Tư công đức

黃 梅 佛 性

Hoàng Mai Phật tính

善 財 採 藥

Thiện Tài thái dược

大 慈 識 病

Ðại Từ thức bệnh

275. — Trường Tư đáp công đức

Thiền sư Trường Tư Khoáng ban đầu tham vấn nơi ngài Thạch Ðầu. Ðầu hỏi:

– Từ đâu đến?

– Từ núi Ðại Dữu đến.

– Núi cao một dãy, công đức thành tựu hay chưa?

– Thành tựu xong chỉ thiếu người điểm nhãn cho.

– Có cần điểm nhãn chăng?

Sư đáp:

– Dạ, rất mong!

Thạch Ðầu thòng một chân xuống. Sư liền lễ bái. Ðầu hỏi:

– Ông thấy đạo lí gì mà lễ bái?

Sư đáp:

– Như một giọt tuyết trên lò lửa.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 14.)

276. — Hoàng Mai hỏi Phật tính

Nhân có một cư sĩ họ Lư, tên Huệ Năng từ Tân Châu đến tham vấn Ngũ Tổ. Tổ hỏi:

– Ông từ đâu đến?

– Từ Lãnh Nam đến.

– Muốn cầu việc gì?

– Chỉ cầu làm Phật.

Sư bảo:

– Người Lãnh Nam không có Phật tính, thì làm Phật thế nào được?

– Thân người thì có Nam Bắc, Phật tính há lại có Nam Bắc sao?

Tổ biết đây là người đặc biệt bèn làm bộ quở rằng:

– Lui xuống nhà dưới đi!

Năng làm lễ dưới chân Tổ mà lui xuống bếp giã gạo, làm công việc rất nhọc nhằn.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 13.)

  • Ngũ Tổ, tức Thiền sư Ðại Mãn ở huyện Hoàng Mai.

277. — Thiện Tài đi hái thuốc

Văn thù sai Thiện Tài đi hái thuốc và căn dặn:

– Cái gì là thuốc hãy hái đem về đây.

Thiện Tài nhặt lấy một cọng cỏ đưa cho Văn thù. Văn thù nhận lấy đem dạy chúng:

– Thuốc này cũng hay giết người cũng hay cứu người.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 2.)

278. — Ðại Từ biết trị bệnh

Thiền sư Ðại Từ Hoàn Trung ở Hàng Châu (nối pháp Bách Trượng) dạy chúng:

– Sơn tăng chẳng biết trả lời, nhưng lại biết trị bệnh.

Lúc ấy, có vị tăng bước ra. Sư liền trở về phương trượng.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 4.)

[ Quay lại ]