headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 13/07/2024 - Ngày 8 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

DIỄN VĂN LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP XÁ LỢI tại TVTL ĐÀLẠT

DIỄN VĂN LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP XÁ LỢI  tại  TVTL ĐÀLẠT

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

thaytrutridocdienvan

Kính thưa…

Hôm nay ngày khánh thành Đại Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi, đồng thời An vị Phật và An vị Xá-lợi chân thân Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Đây là một duyên lành hi hữu cho những người con Phật đồng phát tâm tùy hỷ hướng về Ân đức vô thượng quý báu của Đức Thế Tôn và kết duyên sâu thêm với Phật.

Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni, cùng quý Phật tử.

Nghĩ đến chúng ta ngày nay có được con đường xuất gia tu hạnh giải thoát, và có được chánh pháp để học hỏi, tu tập như thế này, là từ công đức phước trí vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn mà thành.

Ngài đã trải qua vô lượng hằng sa kiếp số tu hành thành tựu các Ba-la-mật, sẵn sàng hy sinh tất cả sở hữu bên ngoài cho đến thân mạng bên trong, xả những việc khó xả, nhẫn những việc khó nhẫn, làm những việc khó làm để vì lợi ích chúng sanh không từ khổ nhọc.

Nào là thí xả đầu, mắt, tủy, não, vợ, con, cõi nước…, nhịn chịu chặt cắt tay, chân từng phần thân thể, hy sinh cho cọp đói, cắt thịt cứu chim, xả thân vì nửa bài kệ…

Ngay hiện đời, Ngài cũng đã sẵn sàng từ bỏ cha già, vợ đẹp, con thơ, ngai vàng điện ngọc, quyền quý cao sang tột đỉnh ở thế gian, để vào rừng vắng tu hành khổ hạnh, thiền định quên thân, thắng phục ma quân mà thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Từ ánh sáng giác ngộ đó, Ngài mới đem truyền dạy cho tất cả thế gian, mở đường giác ngộ chân thật, giải thoát sanh tử luân hồi, giải quyết cái mê từ vô thủy cho chúng sanh. Từ đó chân lý giác ngộ mới được vang khắp và mới có đạo Phật để chúng ta tu theo như ngày hôm nay.

Khiến người người tin biết trong cuộc đời vô thường ảo mộng vẫn còn có Phật, có lối thoát để trở về quê nhà chân thật chưa từng sanh diệt.

Ân đức ấy làm sao nói hết bằng lời! Do đó, xây dựng Bảo tháp Xá-lợi này, ý nguyện chúng tôi hướng về tưởng nhớ Ân đức của Phật, và nhắc nhở cho người người thức tỉnh tu hành để đền đáp phần nào Ân lớn của Phật. Đồng thời cũng tạo duyên lành cho tất cả tùy hỷ, chiêm bái kính lễ mà kết duyên sâu thêm với Phật. Cũng như giúp cho những ai không có đủ điều kiện đến xứ Phật, thì cũng được thấy một chút ấn tượng về hình ảnh Thánh tích nơi ấy.

Và nhân duyên hội ngộ đầy đủ, giờ này bao nhiêu tấm lòng thật sự đang tùy hỷ đồng tụ hội về đây, vui thấy một Phật sự được thành tựu để cùng nhau hòa hợp tưởng nhớ về Đức Thế Tôn, và vui được kết duyên lành sâu thêm với Phật, giúp cho tâm Bồ-đề càng thêm vững mạnh.

Ôi! Chúng con một lòng kính ngưỡng.

Thế Tôn thị hiện nơi cung vua Tịnh Phạn, ra đời tại vườn Lâm-tỳ-ni, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, truyền vang thông điệp: “TRÊN TRỜI, DƯỚI TRỜI, CHỈ TA TÔN NHẤT”.

Rồi lớn lên trong cung vàng điện ngọc, đầy đủ thú vui ngũ dục ở thế gian, ngai vàng chờ sẵn, nhưng nguyện lớn chẳng quên, dứt khoát từ bỏ tất cả, vượt thẳng ra khỏi tình trần, tìm đạo giác ngộ để cứu vớt chúng sanh còn đang chìm trong đêm dài tăm tối.

 Tìm thầy học đạo,
 Đều không thỏa nguyện,
 Sẵn sàng từ bỏ,
 Quay lại nội tâm,
 Dưới cội bồ-đề,
 Quyết tâm thành tựu,
 Thắng phục Ma vương
 Tuyên ngôn chiến thắng,
 Thế gian tăm tối,
 Lối ra mở sẵn,
 Bản hoài ra đời,
 Dẫn dắt chúng sanh,
 Ứng thân đã mãn,
 Để lại chánh pháp,
 Thân này tuy diệt,
 Ai buồn ai khóc,
 Phật từng dạy rằng,
 Sao sớm quên rồi,
 Nay lưu Xá-lợi,
 Nhớ còn có Phật,
 Phát tâm Bồ-đề,
 Lần bước trở về,
 Từ thân ứng hóa,
 Muôn kiếp trầm luân,

Khổ hạnh kiên trì
 Giải thoát tử sanh.
 Tìm kiếm bên ngoài,
 Mở đường chánh giác.
 Vững nguyện không lay,
 Vô thượng Bồ-đề.
 Vỡ tan mê lầm,
 Sanh tử vô bờ.
 Từ đây đã có,
 Tuệ giác khắp soi.
 Từ nay rao khắp
 Đồng về chánh giác.
 Hiện vào Niết-bàn
 Rộng truyền thế gian.
 Như Lai nào diệt.
 Có nhớ rõ chăng?
 Pháp thân thường trụ
 Lời chân thật kia.
 Gieo duyên cho đời,
 Ở thế gian này.
 Thêm lớn niềm tin.
 Con đường giác ngộ.
 Thấy lại thật thân,
 Từ đây ra khỏi.

Nguyện đem công đức này dâng lên cúng dường Hòa thượng Tôn Sư, nguyện Ngài sống lâu ở đời, giáo hóa thành tựu vô lượng chúng sanh, hạnh nguyện viên thành.

Đồng nguyện đem công đức này hồi hướng chia đều cho tất cả chúng sanh đều được kết duyên sâu với Phật, căn lành ngày thêm lớn, vượt thoát đường mê, quay về chánh giác, xóa tan ranh giới ta người, dứt sạch tận gốc sanh tử luân hồi, thành tựu Phật đạo.

[ Quay lại ]