headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 26/09/2023 - Ngày 12 Tháng 8 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Lễ khánh tuế Sư Ông

khanhtueSuOng

Phật học phổ thông: Khóa IX-DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN: BÀI THỨ HAI: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP

hoasen21HT Thích Thiện Hoa 


Nguyên văn chữ Hán

 

Như Thế Tôn ngôn:

“Nhứt thế pháp vô ngã”.

Hà dẳng nhứt thế pháp ?

Vân hà vi vô ngã ?

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa IX-DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN: BÀI THỨ NHỨT : LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP

hoasen20HT Thích Thiện Hoa 

PHẦN THỨ NHỨT

CHÁNH VĂN :

Hỏi: Như lời Phật dạy: "Tất cả các pháp đều vô ngã". Vậy cái gì là "Tất cả pháp" và sao gọi là "vô ngã"?
Đáp: Tất cả các pháp tuy nhiều, nhưng tóm lại có 100 pháp, chia làm 5 loại:

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa VIII-Kinh Viên Giác : Bài Thứ 12: CHƯƠNG HIỀN THIỆN THỦ

hoasen19HT Thích Thiện Hoa 

1. Ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát hỏi  Phật

Khi ấy ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng:

-Bạch đức Ðại bi Thế Tôn, ngài đã vì chúng con và các chúng sanh đời sau, rộng rãi giảng dạy cho chúng con hiểu ngộ được những việc không thể nghĩ bàn.

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa VIII-Kinh Viên Giác : Bài Thứ 10 & 11: Chương Phổ Giác & Chương Viên Giác

hoasen18HT Thích Thiện Hoa  

X. CHƯƠNG PHỔ GIÁC

1. Ngài Phổ Giác bồ tát hỏi Phật

Khi ấy Ngài Phổ Giác bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, kính cẩn lạy Phật và quỳ thẳng chắp tay bạch rằng:

-Bạch đức đại bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng sanh nói các bệnh (bốn tướng) của người tu thiền, khiến cho Ðại chúng gội sạch các mê lầm nơi tâm và được an ổn. Ðây là một việc lợi ích lớn chưa từng có.

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa VIII-Kinh Viên Giác : Bài Thứ 9: CHƯƠNG TỊNH CHƯ NGHIỆP CHƯỚNG

hoasen17H.T Thích Thiện Hoa

1.Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát hỏi Phật

Khi ấy ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát(1) ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lạy Phật và qùy thẳng chắp tay, bạch rằng:

-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nói “nhơn địa tu hành(2) của các đức như Lai, toàn những việc cao siêu mầu nhiệm, không thể suy nghĩluận bàn được, khiến cho đại chúng đặng lợi ích chưa từng có.

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa VIII-Kinh Viên Giác : Bài Thứ 8: CHƯƠNG BIỆN ÂM

hoasen16H.T Thích Thiện Hoa

Khi đó NGài Biện Âm bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lạy Phật và quỳ thẳng bạch rằng:

-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, vừa rồi Ngài dạy ba pháp môn tu hành như thế, rất là hy hữu.

Nhưng các vị Bồ tát, khi muốn nhập Viên giác, đối với ba pháp môn phương tiện này, có mấy cách tu tập?

Cúi xin đức Thế Tôn, vì cả đại chúng hiện tạichúng sanh đời sau, phương tiện mở bày, khiến cho chúng con đều ngộ được tướng chơn thật (viên giác).

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa VIII-Kinh Viên Giác : Bài Thứ 7: CHƯƠNG OAI ĐỨC TỰ TẠI

hoasen15H.T Thích Thiện Hoa

1. Ngài Oai Đức Tự tại Bồ tát hỏi Phật

Khi ấy Ngài Oai Đức tự tại Bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng rồi chắp tay kính cẩn, đảnh lễ dưới chân Phật và quỳ thẳng bạch rằng:

-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, xin NGài vì chúng con, phân biệt chỉ dạy “phương tiện để nhập Viên giác tánh(1) của Phật mà giác tâm được quanh minh, chẳng nhơn tu hành mà vẫn được lợi ích lớn.

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa VIII-Kinh Viên Giác : Bài Thứ 6: CHƯƠNG THANH TỊNH HUỆ

hoasen14H.T Thích Thiện Hoa

1.    Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát hỏi Phật

Khi ấy Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát ở trong Ðại Chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay kính cẩn, đảnh lễ dưới chân Phật và qùy thẳng bạch rằng:

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa VIII-Kinh Viên Giác : Bài Thứ 5: CHƯƠNG DI LẶC BỒ TÁT

botatdilac2H.T Thích Thiện Hoa

1. Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật

Khi đó Ngài Di Lặc Bồ tát ở trong Ðại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng và chấp tay kính cẩn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi qùy thẳng bạch rằng:

-Bạch đức Ðại bi Thế tôn, Ngài đã vì các vị Bồ tát và Ðại chúng, mở kho báu bí mật của Như Lai (Viên giác cảnh giới) và làm cho Ðại chúng hiện tại cùng chúng sanh đời sau, được con mắt đạo sáng suốt không lo sợ, phân biệt được việc tà chánh, hiểu sâu lý luân hồi, đối với cảnh Ðại Niết bàn (niết bàn Ðại thừa) sanh lòng tin chắc chắn, không còn khởi các vọng chấp, trở lại cảnh giới luân hồi nữa.

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa VIII-Kinh Viên Giác : Bài Thứ 4: CHƯƠNG KIM CANG TẠNG

sen5H.T Thích Thiện Hoa

1. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật

Khi ấy Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát ở trong Ðại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, và kính cẩn chắp tay, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng:

Bạch đức Ðại bi Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ tát nói rõ tánh “Viên Giác thanh tịnh” của Như Lai, và chỉ dạy những phương tiện, tuần tự tu hành để nhập tánh Viên Giác.  Ngài đã vén mở mây vô minh mờ ám cho các chúng sanh. Thỉnh chúng trong pháp hội này, nhờ lòng từ bi của Phật khai hóa, mà mắt Trí huệ được sáng tỏ.

Xem tiếp...

Phật học phổ thông: Khóa VIII-Kinh Viên Giác : Bài Thứ 3: CHƯƠNG PHỔ NHÃN

sen4H.T Thích Thiện Hoa

 1.    Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật

Khi ấy ngài Phổ Nhãn bồ tát, ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng:

-Bạch Ðức Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ tát ở trong hội này và tất cả chúng sanh đời sau, giảng dạy thứ lớp tu hành của Bồ tát.

Xem tiếp...