headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 21/04/2021 - Ngày 10 Tháng 3 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Cháo và trà

Thiền sư Triệu Châu rất chú trọng Phật giáo trong sinh hoạt, sư ở bất cứ nơi nào cũng thể hiện thiền phong trong cuộc sống sinh hoạt. Có vài học tăng đến hỏi thiền, học tăng thứ nhất hỏi :
- Đệ tử mới vào tùng lâm, xin thầy khai thị.
Thiền sư Triệu Châu không đáp mà hỏi ngược lại :
- Ông ăn cháo xong chưa ?

Học tăng đáp :
- Ăn cháo xong rồi.
Thiền sư Triệu Châu chỉ dạy :
- Rửa bát đi.
Học tăng này nhân đó khai ngộ.
Học tăng thứ hai đến hỏi :
- Đệ tử mới vào tùng lâm, xin thầy không tiếc lời khai thị.
Thiền sư Triệu Châu không đáp mà hỏi ngược lại :
- Đến đây bao lâu rồi ?
- Mới đến hôm nay.
- Uống trà chưa ?
- Uống trà rồi.
- Đến nhà khách trình diện đi.
Học tăng thứ ba ở viện Quán Âm tham học với thiền sư Triệu Châu hơn mười năm, cho nên cũng đến hỏi :
- Đệ tử từ trước đến giờ tham học với thầy hơn mười năm mà chưa được thầy khai thị chỉ đạo, hôm nay xin thầy cho phép con xuống núi đến nơi khác tham học.
Thiền sư Triệu Châu nghe xong, cố tình làm vẻ kinh ngạc :
- Sao ông vu oan cho ta như thế ?
Từ khi ông đến đây, mỗi ngày ông đem trà đến, ta vì ông mà uống; ông dâng cơm, ta vì ông mà ăn; ông xá chào, ta gật đầu; ông đảnh lễ, ta cúi đầu, có lúc nào ta không chỉ dạy ông ? Sao ông vu oan ẩu tả cho ta !
Học tăng nghe xong, dùng tâm khởi nghĩ. Thiền sư Triệu Châu nói :
- Hiểu thì ngay đó liền hiểu, nếu dùng tâm phân biệt suy nghĩ thì cách xa đạo rồi !
Học tăng dường như có sở ngộ, hỏi :
- Làm sao bảo nhậm ?
Thiền sư Triệu Châu chỉ dạy :
- Chỉ hết tình phàm, không có thánh giải khác, nếu lìa vọng duyên, tức như như Phật.

Lời bình :

Nói là Phật pháp hay là tâm thiền đều không rời cuộc sống. Ăn cơm mà ăn khế hợp được vị, đó là thiền, ngủ nghỉ mà ngủ được an nhiên, đó là thiền. Lìa cuộc sống, Phật pháp còn chỗ nào để dùng ? Ngày nay, người tu đạo chỉ trọng sanh tử mà không trọng cuộc sống, quả thật cách xa đạo rồi !
 

[ Quay lại ]