headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 11/12/2023 - Ngày 29 Tháng 10 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21
httrichon1 httrichon2

PHẬT NAY Ở ĐÂU ?

Có lần Đường Thuận Tông hỏi thiền sư Phật Quang Như Mãn :

- Phật từ đâu đến ? Tịch diệt đi về đâu ? Nghe nói Phật thường trụ ở đời, bây giờ Phật ở đâu ?

Thiền sư Như Mãn đáp :

- Phật từ vô vi đến, tịch diệt trở về vô vi. Pháp thân như hư không, có trụ về vô trụ, đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi, thanh tịnh biển chơn như, lặng lẽ thể thường trụ. Người trí khéo tư duy, chớ có sanh nghi ngờ.

Vua Thuận Tông chưa bằng lòng, hỏi lại :

- Phật sanh ở vương cung, tịch diệt ở Song Lâm, trụ thế bốn mươi chín năm, còn nói không có thuyết pháp. Núi sông và biển cả, trời đất cùng nhật nguyệt, thời đến cũng phải hoại, cớ sao nói không sanh không diệt ?

Thiền sư Như Mãn tiến một bước giải thích :

- Thể Phật vốn vô vi, do tâm mê mới khởi vọng phân biệt, pháp thân như hư không, chưa từng có sanh diệt. Đủ duyên Phật ra đời, hết duyên Phật nhập diệt, giáo hóa chúng sanh như trăng trong nước. Không thường cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt. Sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt. Liễu ngộ sẽ thấy chỗ vô tâm, tự nhiên không có thuyết pháp.

Vua Thuận Tông nghe xong vô cùng hoan hỷ, càng kính trọng thiền sư Như Mãn hơn.

Lời bình :

Có người hỏi : Phật A-di-đà ở Tây phương Tịnh độ, Phật Dược Sư ở thế giới Đông phương, vậy Phật Thích-ca Mâu-ni ở đâu ?

Thực ra, Phật Thích-ca Mâu-ni đang ở cõi Thường Tịch Quang, nhưng cõi Thường Tịch Quang ở đâu ?

Những vấn đề này qua sự đối đáp của thiền giả vô cùng hoạt bát ; vì có tâm nhìn đến là thế giới sanh diệt ; còn nếu vô tâm nhìn đến là thế giới bất sanh bất diệt, đó mới là pháp thân của Phật. Vô tâm chính là tâm thiền, chỉ có dùng tâm thiền mới biết Phật ở chỗ nào.

Có duyên Phật ra đời, không duyên Phật nhập diệt. Diệt không phải là diệt cái sanh diệt, mà diệt là cảnh giới Niết-bàn. Ở cõi Thường Tịch Quang diệt trừ tất cả phiền não, sai biệt, đối đãi, đó là cảnh giới tịch diệt tuyệt đối giải thoát an lạc.

[ Quay lại ]