headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 05/08/2021 - Ngày 27 Tháng 6 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2021  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 062 - KINH ĐÂU CÓ KHÁC

62.KinhdaukhacMột hôm, Mã Tổ hỏi Sư:
- Sao con chẳng xem kinh?
Sư thưa:
- Kinh đâu có khác.
Tổ bảo:
- Tuy nhiên như thế, con về sau vì người cần phải xem!

Sư thưa:
- Con có bệnh cần phải tự dưỡng, đâu dám nói vì người.
Tổ bảo:
- Con về sau ắt làm Phật pháp hưng thịnh ở đời.
Sư liền lễ bái.

BÌNH:


Thế Tôn ban đầu cũng từ nơi đây mà thành Chánh giác! Tiếp tục bốn mươi chín năm thuyết pháp, rốt lại cũng chỉ bày cái giác ban đầu đó thôi. Tuy nhiên, bao nhiêu phương tiện hay khéo, trong cửa lợi sanh không thể kém thiếu. Chỉ có điều mình tự biết là điểm then chốt, nếu không, bệnh mình chẳng biết, vì người lại e có chỗ chẳng khắp.
Chủ yếu:
Đầu tiên phải nhận ra cái chỗ “chẳng khác”. Vậy, trong đây có ai biết được thế nào là cái chỗ chẳng khác?
- “Người người trọn bỏ quên!”.
 

[ Quay lại ]