headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 27/09/2023 - Ngày 13 Tháng 8 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Lễ khánh tuế Sư Ông

khanhtueSuOng

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

Nam-mô Bổn sư Thích-ca-mâu-ni Phật

suphudocdienvanKính ngưỡng bạch Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Tôn túc Lãnh đạo GHPGVN,

Kính bạch Đại lão Hòa thượng Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm thượng Thanh hạ Từ,

Kính bạch Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng Chư tôn đức Lãnh đạo trong Hội đồng Trị sự GHPGVN,

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, các Ban Trị sự tỉnh bạn, huyện, thị, thành cùng toàn thể Chư tôn thiền đức Tăng Ni hiện diện.

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư trong Hội đồng Thập sư Tăng Ni nhị bộ.

Kính thưa quý Quan khách lãnh đạo Chánh quyền các cấp và địa phương,

Kính thưa toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử.

Thưa toàn thể quý vị,

Hôm nay GHPGVN tỉnh Đồng Nai tại địa điểm thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi hân hoan cung nghinh Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Trung ương, lãnh đạo Giáo hội tỉnh, huyện, thị, thành, Chư tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng Ni nhị bộ, Chư tôn thiền đức Tăng Ni hiện diện, quý vị khách quý đại diện Chánh quyền các cấp, toàn thể quý Phật tử quang lâm về chứng dự Lễ khai mạc Đại Giới Đàn Pháp Loa PL.2561 - DL.2017. Thay mặt Ban Trị sự, ban Kiến đàn thành kính đảnh lễ Chư tôn thiền đức, chúc nguyện quý ngài thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Chúc quý vị khách quý đại diện Chánh quyền và toàn thể quý Phật tử vạn sự kiết tường như ý.

 Ngưỡng bạch Chư tôn thiền đức,
 Thưa liệt quý vị,

Từ khi đạo Phật có mặt trên thế gian, Tam bảo hiện hữu nơi đời, hình ảnh đức Thế Tôn và chư Thánh đệ tử vân du khắp mọi nẻo đường, đem ánh sáng đến cho muôn loài, cứu khổ ban vui vô lượng chúng sanh. Thì từ đó, sự có mặt của Tam bảo là vô cùng quý báu đối với nhân loại. Bậc Tăng bảo giới đức tinh nghiêm xuất hiện nơi đời thì ngoại ma giảm thiểu, thế gian bớt khổ thêm vui, thọ mạng Phật pháp ngày càng trường cửu.

Vâng theo di huấn của chư Phật, kế thừa sự nghiệp của liệt vị Tổ sư, tiếp nối Phật sự của Chư tôn lãnh đạo tiền bối tỉnh nhà, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VIII phối hợp cùng Ban Quản trị thiền phái Trúc Lâm, căn cứ công văn số 385/CV-HĐTS ngày 10/07/2017 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và công văn số 497/BTG-PG ngày 24/07/2017 của Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại Giới Đàn Pháp Loa PL.2561 - DL.2017, Ban Trị sự đã tiến hành kiến lập tái khai Tam đàn giới thể, mở ra con đường Tam vô lậu học, đưa Tăng Ni bước lên thềm thang giác ngộ giải thoát.

Chư tôn thiền đức Lãnh đạo Giáo hội tỉnh kiền thỉnh Tôn hiệu thiền sư Pháp Loa định danh cho Đại giới đàn lần này. Ngài là Đệ nhị tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người nối nắm tông phong, kế thừa và phát huy dòng thiền nước Việt, đem ánh sáng Phật pháp phổ nhuận khắp nhân gian. Với công đức và nhân duyên bố giáo rộng khắp, thiền sư Pháp Loa nghiễm nhiên trở thành linh hồn của Thiền phái Trúc Lâm kể từ sau khi Sơ tổ giao phó trọng trách truyền đăng tục diệm. Ngài là một vị Tổ sư, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trí đức tâm đức hạnh đức vẹn toàn. Gương hạnh của chư Tổ tiền bối, nhắc nhở tất cả chúng ta lấy giới đức làm nền tảng tu hành, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, soi tỏ nguồn tâm. Từ đó đem ánh sáng Phật tổ soi khắp muôn nơi, giúp cho mọi người thoát khỏi mê đồ.

Hơn nửa thế kỷ qua, nương nhờ sự giáo dưỡng của Đại lão Hòa thượng thiền sư thượng Thanh hạ Từ, tăng ni Phật tử hàng môn hạ của ngài, từng bước được nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, từng bước tiến tu trong niềm tin kiên cố. Thành kính tưởng niệm, cảm trọng công đức cao dày của bậc ân sư, tăng ni tứ chúng thiền phái Trúc Lâm nhất tâm phát nguyện phụng cúng Đại giới đàn Pháp Loa. Bao nhiêu công đức có được xin dâng lên cúng dường Hòa thượng ân sư, chúc nguyện Thầy thân tâm an hòa, cửu trụ Ta-bà, lợi lạc quần sanh. Đồng nguyện Phật pháp xương minh, giáo hội vững mạnh, thiền phái Trúc Lâm sống mãi trong lòng Phật giáo và dân tộc Việt Nam.   

Giờ đây, xin phép Chư tôn đức và quý liệt vị cho chúng tôi có đôi lời cùng toàn thể chư giới tử.

 Này chư vị giới tử,

Trước khi cầu thọ giới pháp, quý vị phải phát tâm Bồ-đề, lập nguyện rộng lớn: Hôm nay chúng con phát tâm thọ giới, không vì mình mà cầu được quả báo cõi người, cõi trời cho đến quả vị Thanh văn, Duyên giác hay các bậc quyền thừa Bồ-tát, mà chúng con chỉ cần cầu bậc Tối thượng thừa, phát Bồ-đề tâm, nguyện pháp giới chúng sanh cùng một lúc với chúng con được quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Kinh Di Giáo, Phật dạy: Sau khi Ta diệt độ, phải tôn trọng quý kính Ba-la-đề-mộc-xoa ví như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo gặp của báu. Phải biết pháp này là Thầy của các ông, dù Ta có trụ ở đời cũng không khác pháp này vậy. Chúng ta là đệ tử Phật, phải biết giữ gìn mạng mạch Phật pháp, lưu truyền nơi thế gian. Lãnh trách nhiệm sứ giả Như Lai, muốn chánh pháp trường tồn nơi đời phải lấy Giới làm gốc, lấy Định làm thọ mệnh, lấy Tuệ làm sự nghiệp. Người giữ giới trọn vẹn chắc chắn đời này ra khỏi sanh tử, giác ngộ giải thoát và đền đáp được Tứ trọng ân.

Thế nên các giới tử phải chí thành cần cầu giới pháp cao quý của Phật. Lãnh thọ rồi, nguyện suốt đời vâng giữ và noi theo hạnh nguyện cao rộng của chư Phật, chư Bồ-tát và hiện tiền Chư tôn thiền đức, biến giới pháp thành Thánh thể nhậm vận châu lưu khắp pháp giới, nhuần gội trời người, hàm triêm lợi lạc. Có thế mới phần nào đền đáp thâm ân Phật tổ, Sư trưởng, Giới sư và không cô phụ Tứ trọng ân, không cô phụ tâm nguyện xuất gia cầu đạo Vô thượng của chính mình.

 Ngưỡng bạch Chư tôn thiền đức,
 Kính thưa liệt quý vị,

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, nương uy lực Tam bảo, với tâm chí thành chí thiết, trên cần cầu sức gia trì của mười phương chư Phật, lịch đại Tổ sư, dưới ngưỡng vọng sự hộ niệm của Hòa thượng Tông sư thiền phái Trúc Lâm, Chư tôn thiền đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp, toàn thể Chư tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng Ni nhị bộ, tất cả giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành, giới trường trang nghiêm, thay mặt Ban Tổ chức chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại Giới Đàn Pháp Loa PL.2561 - DL.2017.

Kính chúc Chư tôn thiền đức cùng toàn thể liệt quý vị thân tâm thường lạc. Kính nguyện Đại Giới Đàn Pháp Loa PL.2561 - DL.2017 thành tựu viên mãn.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.    
 

[ Quay lại ]