headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 27/09/2023 - Ngày 13 Tháng 8 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Lễ khánh tuế Sư Ông

khanhtueSuOng

Phẩm Bà La Môn: 3. Thế Nào Là Bờ Kia ?

Không bờ này bờ kia ...
 

 Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến ma vương.
 
 Một ngày nọ, ma vương giả dạng đến chỗ đức Phật và hỏi Ngài:
 
 - Bạch Thế Tôn, Ngài hay nhắc đến "bờ bên kia". Xin cho biết cái gì là "bờ bên kia" ?

 

Ðức Phật biết đó là ma vương, Ngài bảo:

- Này ma vương, ông liên hệ gì đến "bờ bên kia"? Chỉ có người thoát khỏi tham dục mới đạt đến đó thôi.

Ngài nói kệ:

(385) Không bờ này bờ kia,
        Cả hai bờ không có,
        Lìa khổ, không trói buộc,
        Ta gọi Bà-la-môn.

 

[ Quay lại ]