NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 029 - CUỐN CHIẾU

29.CuonchieuMã Tổ thăng tòa, chúng vừa nhóm họp, Sư ra cuốn chiếu, Mã Tổ liền xuống tòa, Sư theo Tổ đến phương trượng. Tổ hỏi:

- Vừa rồi ta chưa từng nói câu nào, tại sao ông lại cuốn chiếu?

- Hôm qua bị Hòa thượng vặn chót mũi con đau điếng.

- Hôm qua ông nhằm chỗ nào để tâm?

- Chót mũi con hôm nay lại chẳng đau.

- Ông đã biết rõ việc hôm qua.

Sư lễ bái rồi lui.

BÌNH:

Mới hay Bá Trượng vốn tự đầy đủ "việc này", nếu không, dù cho Tổ có vặn sứt lỗ mũi đi, cũng chẳng ích gì.

CHÚ:

Một hình thức cầu ấn chứng khéo!
Giờ hỏi lại, Bá Trượng cuốn chiếu là ý gì ?
- Rồng vừa nhe vuốt, biển đầy tràn!
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]