NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 025. ĐƯỜNG THẠCH ĐẦU TRƠN

25.DuongthachdauĐặng Ẩn Phong từ giã Sư (Mã Tổ), Sư hỏi:
- Đi về đâu?
Ẩn Phong thưa:
- Về Thạch Đầu.
- Đường Thạch Đầu trơn.
- Có gậy trúc tùy thân, gặp trường thì đùa.
Ẩn Phong liền đi. Vừa đến Thạch Đầu liền nhiễu giường thiền một vòng, chống tích trượng một cái hỏi:
- Đây là tông chỉ gì?

Thạch Đầu đáp:
- Trời xanh! Trời xanh!
Ẩn Phong không đáp được, liền trở về thuật lại cho Sư nghe. Sư bảo: "Ông đi hỏi lại, đợi Thạch Đầu đáp, ông liền: "Hư! Hư!" hai tiếng".
Ẩn Phong lại đi thưa hỏi như trước. Thạch Đầu bèn: "Hư! Hư!" hai tiếng. Đặng Ẩn Phong cũng không nói được, liền trở về thuật lại sự việc với Sư.
Sư bảo :
- Ta đã nói với ông "Đường Thạch Đầu trơn!".

BÌNH:
Ẩn Phong hai lượt té lăn nhào,
Trở lại Giang Tây vẫn còn đau!
Gậy trúc tùy thân đâu chẳng dụng?
Thôi thì ném quách - lễ đi mau!
Nào có ai vượt khỏi đường Thạch Đầu chăng?
Kìa hãy nhìn lại dưới gót chân!
Té! Té!

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]