NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 47 - TƯỚNG PHẠM ÂM

47.TuongphamamSư gọi:
- Viện chủ! Viện chủ!
Viện chủ:
- Dạ!
Sư hỏi:
- Phật chín mươi ngày lên cung trời Đao-lợi thuyết pháp cho Mẫu hoàng. Khi ấy vua Ưu-điền nhớ Phật, thỉnh Ngài Mục-kiền-liên vận thần thông đưa thợ lên cung trời khắc tượng Phật. Thợ chỉ khắc được ba mươi hai tướng, vì sao tướng Phạm âm khắc chẳng được?
Viện chủ hỏi:
- Thế nào là tướng Phạm âm?
Sư nói:
- Lừa chết người!

 BÌNH:
Thử hỏi, Viện chủ lừa Sư hay Sư lừa Viện chủ?
- “Gọi, Dạ” rõ ràng, lừa ai đâu?

CHÚ:
Rốt lại, làm sao thấy được tướng Phạm âm?
- Mắt nghe, tai thấy!
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]