NGŨ ĐĂNG HỘI NGHUYÊN-THÂN TÂM VÀ TUỔI TÁC

02.ThuongnahoatuTôn giả Thương-na-hòa-tu, người nước Ma-đột-la, du hành giáo hóa đến nước Sát-lợi gặp Ngài Ưu-ba-cúc-đa, bèn nhận làm thị giả. Nhân đó, Tôn giả hỏi Ưu-ba-cúc-đa:
- Ông bao nhiêu tuổi?
Đáp:
- Con mười bảy tuổi.

- Thân ông mười bảy tuổi hay tánh ông mười bảy tuổi ?

- Tóc Hòa thượng đã bạc, là tóc bạc hay tâm Hòa thượng bạc?
- Tóc ta bạc, chẳng phải tâm ta bạc.
- Thân con mười bảy tuổi, chẳng phải tánh con mười bảy tuổi.
Tôn giả biết Ưu-ba-cúc-đa là bậc pháp khí, nên sau ba năm vì ông cạo tóc trao cho giới Cụ túc và phó chúc chánh pháp, nối ngôi Tổ vị.

BÌNH:

Tâm thể xưa nay vốn không sanh diệt đâu lường tuổi tác? Tánh tự lặng lẽ không hai nào thuộc trẻ già, đen bạc? Ngay cái sanh diệt này mà trực nhận “thể này”, là bậc pháp khí. Hằng sống với “thể này” là người xứng đáng kế thừa Tổ vị.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]