Lối về

loive

 

Chánh bảo Trung  
  

 

Chúng sanh sáu nẽo luân hồi

Si mê ái nhiễm trầm luân khổ sầu

Nhân vì vọng tưởng vô minh

Sắc thân giả tạm Tâm tình giả duyên

Sanh già bệnh chết triền miên

Thức tâm thọ tưởng hành duyên đổi dời

Mê mờ Tánh giác Hoa tâm

Xét soi thấy rõ không chi là mình.

 

Phật vì Duy ngã độc tôn

Hiên thân cứu vớt chúng sinh mê lầm

Soi đường chỉ lối khai Tâm

Pháp âm vi diệu Tam ma bát đề

Như lai thật thể giác minh

Chúng sanh thoát nạn nương theo trở về

Thoát vòng sanh tử trầm luân

An nhiên tự tại thong dong vĩnh hằng.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]