Cửa Thiền Hé Mở

 THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ  
THÍCH THÔNG PHƯƠNG

Ai Bảo !
Việt  Nam không có Tổ  ? 
Tổ  ở nơi xứ nào ? 
Chỉ tâm ta tỏ ngộ, 
Ấn Tổ tức in nhau .


                                                 NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

 
 

Mục Lục

  Lời Dẫn
 

 Cửa Thiền hé mở
 

 Tâm thể tin khôi
 
 Thiền con đường khai phóng tâm linh
 

 Mùa xuân miên viễn
 

 Thấy biết đúng như thật
 

 Nó đây rồi
 

 Tâm ấn tâm
 

 Tổ ấn
 
 Lời Bạt

Các tin khác

[ Quay lại ]