headertvtc

xuan2016 Mongxuan
 Video -Từ Đường Trúc Lâm

tet2016 2

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

Lịch thuyết giảng Phật pháp

Lịch thuyết giảng Phật Pháp 08/2015
TV THƯỜNG CHIẾU TVTL Trí Đức TV Linh Chiếu
 * Ngày 30/08/2015 *
8g-9g30 Thuyết giảng Phật Pháp 

Quí Thầy Giáo Thọ
10g Tụng kinh- Sám hối
12g30 Lễ Quy Y
1g30 Dạy tọa thiền
2g30 Thuyết giảng Phật Pháp
 * Ngày 02/08/2015 *
Sinh hoạt Phật Pháp tại
TVTL Trí Đức Tăng
 * Ngày 09/07/2015 *
Sinh hoạt Phật Pháp tại
TVTL Trí Đức Ni
 
Chương trình
8g-9g30 Tụng kinh- Sám hối
09g Tọa thiền
10g45 Thọ trai
1g30 Thuyết giảng Phật Pháp

* Ngày 01/08/2015 *
Ni Sư Hạnh Chiếu - giảng

Chương trình tập tu 1 ngày

8g-9g30 Tụng kinh- Sám hối
09g Tọa thiền
10g45 Thọ trai
1g30 Thuyết giảng Phật Pháp
TVTL CHÁNH GIÁC    
 * Ngày 16/08/2015 *

Thuyết giảng Phật Pháp

TT. Thích Thông Phương

8g Sám hối 6 căn
09g15 Thuyết giảng Phật Pháp   
13g20 Tọa Thiền
14g30 Thuyết giảng Phật Pháp
15g30 Lễ Quy Y
   

(Tiếp tục cập nhật..)

[ Quay lại ]