NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 42 - THƯỢNG ĐƯỜNG

42.thuongduongLục Đại phu thưa:
- Thỉnh Hòa thượng vì chúng nói pháp.
Sư hỏi:
- Bảo Lão Tăng nói cái gì?
- Hòa thượng há không phương tiện sao?
- Bảo y thiếu thốn cái gì?
- Tại sao có lục đạo(1) tứ sanh(2)?
- Lão Tăng chẳng dạy y.

BÌNH:
Tinh thần đạt đạo của Thiền tông là, mở miệng ra đều nhắm thẳng vào chỗ chân thật, chớ không giảng dạy quanh co.
---------------------------------------------------------------------
(1) Lục đạo: trời, người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
(2) Tứ sanh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]