NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 041 - KẺ DƯỚI THỀM

41.KeduoithemNgày khác, Lục Đại phu thưa với Sư:
- Đệ tử cũng hiểu chút ít Phật pháp.
Sư bèn hỏi:
- Trong mười hai giờ, Đại phu làm việc gì?
- Tấc tơ chẳng dính.
- Vẫn là kẻ dưới thềm.
Sư lại bảo:
- Chẳng nghe nói: "Bậc quân vương có đạo chẳng nhận quần thần có trí".

BÌNH:

Chỉ một câu "kẻ dưới thềm" làm sao vượt khỏi?
- Vua tôi đều bặt.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]