NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 040 - VIỆC BỔN PHẬN CỦA ĐẠI PHU

40.viecbonphan
Lục Hoàn Đại phu hỏi:
- Đệ tử từ Lục Hợp đến, trong ấy lại có thân chăng?
Sư đáp:
- Ghi lấy rõ ràng, thuật lại tương tự cho bậc tác gia.
- Hòa thượng không thể nghĩ bàn, nơi nơi thế giới thành tựu.
- Vừa rồi, thảy là việc trên bổn phận của Đại phu.

BÌNH:

Chính cái "thể trùm khắp kia" là việc bổn phận của mỗi người tự nhận lấy, không thể hỏi nơi ai? Song việc này sao có thể nhận được?
- Trước khi thế giới thành tựu, nhận lấy!
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]