Thuyền Bát Nhã

thuyenbatnha

Trí Giải   

Tài, sắc danh vọng, như ảo mộng
Nhân duyên giả hợp, có rồi không
Dông tố trùng dương, dù dậy sóng
Thuyền từ Bát Nhã, lướt thong dong

Ham vui ngũ dục trôi giữa dòng
Thuyền Từ cứu vớt kẻ trôi sông
Con Thuyền Bát Nhã, Thuyền không đáy
Biểu tượng phương tiện, ngộ pháp không

Nương “Thuyền Bát Nhã”, trí huệ thông
Các pháp duyên sinh, thể tánh đồng
Trần mê một giấc tan mây khói
Phiền não phủi sạch, ngộ pháp Không

Trí tuệ thậm thâm Bát Nhã không
Sắc không, không sắc tánh tương đồng
Tiếng chuông cảnh tỉnh hồn mê muội
Nhờ Phật khai ngộ, chỉ Phật tâm

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]