Thiền Viện Chơn Không Khai Giảng Khóa II

khoa2Thâu chúng

Khóa II có cả 3 đạo tràng :

- Chơn Không.

- Bát Nhã.

- Linh Quang.

Với số chúng dự thâu cho mỗi Thiền viện, Thầy Viện chủ Chơn Không quy định cho mỗi Viện là 20 Thiền sinh.

Ðiều kiện thu nhận không có sự đòi hỏi nào quá đáng. Tùy duyên của mỗi người.

Số người đến xin nhập Viện không bao lâu đã đủ số. Người đến trễ đành hẹn … lại khóa sau.

 Danh sách Thiền sinh khóa II

Tu viện Chơn Không (28 vị )

  1. Thích Thiện Phát

  2. Thích Minh Châu

  3. Thích Minh Giải

  4. Thích Chơn Từ

  5. Thích Tắc Lãnh

  6. Thích Thiện Trung

  7. Thích Trí Chơn

  8. Thích Thiện Ðức

  9. Thích Ðịnh Huệ

  10. Thích Thiện Thanh

  11. Thích Hoằng Tâm

  12. Thích Giác Thanh

  13. Thích Phước Tịnh

  14. Thích Minh Nghĩa

  15. Thích Nhất Chơn

  16. Thích Phước Hiện

  17. Thích Kiến Nguyên

  18. Thích Minh Ðạo

  19. Thích Như Dũng

  20. Thích Thông Hải

  21. Thích Thông Hội

  22. Thích Chánh Ðịnh

  23. Thích Thông Thiền

  24. Thích Như Thông

  25. Thích Kiến Thiện

  26. Thích Thông Huyền

  27. Thích Kiến Chơn

  28. Thích Thông Ðạt

Trong số này có 3 vị lớn tuổi: Thầy Minh Giải, Thầy Chơn Từ, Thầy Kiến Thiện ở riêng thất của Thầy Minh Quang. Với tính cách dự tập, sống ngoài chúng.

khoa21

Trong Thiền sinh chính thức, người lớn tuổi nhất là Thiền sinh Thích Thiện Phát (45 tuổi) và người nhỏ tuổi nhất là Thiền sinh Thích Thông Hải (19 tuổi).

Thiền viện Linh Quang (18 vị)

  1. Thích Thiện Tín

  2. Thích Thiện Hoằng

  3. Thích Thiện Tường

  4. Thích Giác Hội

  5. Thích Phước Nhựt

  6. Thích Minh Thuận

  7. Thích Nhựt Thọ

  8. Thích Ðồng Trí

  9. Thích Ðồng Tâm

  10. Thích Ðồng Tân

  11. Thích Minh Hiếu

  12. Thích Nhuận Như

  13. Thích Phước Hưng

  14. Thích Tuệ Không

  15. Thích Minh Ngãi

  16. Thích Giác Cảnh

  17. Thích Huệ Phục

  18. Thích Minh Mẫn

Trong số Thiền sinh này, lứa tuổi không chênh lệch nhau mấy, từ 20 tuổi đến 30 tuổi.

Thiền viện Bát Nhã (35 vị)

  1. Thích Nữ Như Bảo

  2. Thích Nữ Như Ðức

  3. Thích Nữ Từ Thanh

  4. Thích Nữ Mỹ Ðức

  5. Thích Nữ Mỹ Nguyên

  6. Thích Nữ Như Hoa

  7. Thích Nữ Như Thủy

  8. Thích Nữ Như Minh

  9. Thích Nữ Hải Liên

  10. Thích Nữ Như Mỹ

  11. Thích Nữ Giải Thiện

  12. Thích Nữ Diệu Thông

  13. Thích Nữ Thuần Trí

  14. Thích Nữ Diệu Chánh

  15. Thích Nữ Như Tâm

  16. Thích Nữ Như Diệu

  17. Thích Nữ Minh Ánh

  18. Thích Nữ Như Cảnh

  19. Thích Nữ Huệ Ðức

  20. Thích Nữ Như Ngữ

  21. Thích Nữ Huệ Tú

  22. Thích Nữ Hạnh Giải

  23. Thích Nữ Hạnh Pháp

  24. Thích Nữ Thanh Tịnh

  25. Thích Nữ Hạnh Huệ

  26. Thích Nữ Hạnh Nhã

  27. Thích Nữ Hạnh Thanh

  28. Thích Nữ Hạnh Thiện

  29. Thích Nữ Hạnh Trí

  30. Thích Nữ Hạnh Ðoan

  31. Thích Nữ Hạnh Nghiêm

  32. Thích Nữ Hạnh Khiết

  33. Thích Nữ Diệu Hảo

  34. Thích Nữ Diệu Ngọc

  35. Thích Nữ Diệu Hạnh

Số Thiền sinh ni trong đây, vị lớn tuổi hơn hết là Sư cô Như Bảo 58 tuổi. Thiền sinh nhỏ tuổi nhất là Hạnh Trí 15 tuổi. Trong số Thiền sinh này, đa số đã từng học qua các Ni trường, một ít là sinh viên Ðại học Vạn Hạnh. Các vị ở rải rác các tỉnh miền Tây, miền Ðông và miền Trung.

Ngoài ra còn có một số Thiền sinh ni ở am cốc riêng :

  1. Thiền sinh Ni Sư Chơn Hiền

  2. Thiền sinh Thuần Ðức

  3. Thiền sinh Thuần Hạnh

  4. Thiền sinh Thuần Nhất

  5. Thiền sinh Từ Thệ

  6. Thiền sinh Chơn Huệ

  7. Thiền sinh Hạnh Viên

  8. Thiền sinh Tuệ Ðăng

  9. Thiền sinh Như Kim

  10. Thiền sinh Chơn Tỉnh

  11. Thiền sinh Diệu Lợi

  12. Thiền sinh Diệu Vân

  13. Thiền sinh Diệu Thuần

  14. Thiền sinh Như Tấn

  15. Thiền sinh Diệu Thiện

  16. Thiền sinh Diệu Trang

  17. Thiền sinh Diệu Hiền

  18. Thiền sinh Chơn Tịnh

  19. Thiền sinh Diệu Lễ

  20. Thiền sinh Chơn Ngộ

  21. Thiền sinh Diệu An

Với số Tăng ni Phật tử, xin dự học vào mỗi kỳ học, số này đã lần lượt đến Tu viện nhiều không tính xuể. Trong số này có một số là Tăng ni khất sĩ.

Và có một Linh mục, thường gọi là Cha Thống, là Viện trưởng Ðan viện Phước Sơn – Thủ Ðức cũng đến xin dự học trong khóa II này.

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]