Thời khoá

KHÓA BIỂU TU HỌC  VÀ LAO ĐỘNG

A. HÀNG NGÀY
SÁNG  
  03g 00  Một hồi 3 tiếng kẻn báo thức
  03g 15  Hô chuông tọa thiền
  05g 00  Một hồi kiểng xả thiền
  05g 45  Ba tiếng bảng tiểu thực
  06g 30  Ba tiếng kiểng công tác
  10g 00  Một hồi kiểng xả công tác
TRƯA  
  10g 45

 Ba tiếng bảng thọ trai

  12g 00

 Ba tiếng kiểng chỉ tịnh

CHIỀU  
  13g 00

 Một hồi ba tiếng kiểng thức chúng

  14g 00

 Ba tiếng kiểng học

  16g 00

 Nghỉ học

  17g 00

 Một hồi kiểng báo nghỉ công tác trong ngày - Tiểu thực

TỐI  
  18g 00  Ba tiếng kiểng lễ tụng kinh sám hối
  18g 30  Ba tiếng kiểng tọa thiền - Hô chuông tọa thiền 
  21g 00  Một hồi kiểng xả thiền
  21g 30  Ba tiếng kiểng chỉ tịnh
B. MỖI THÁNG
Công tác Phổ thỉnh  và Thỉnh nguyện là ngày 15 và ngày 30 hàng tháng . Tháng thiếu là ngày 29

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]