Nhân Sự 

CHỨNG MINH

 

 

Hòa thượng Thích Thanh Từ

 


 


BAN LÃNH ĐẠO
 

 

  Trụ trì Hòa thượng Thích Nhật Quang

  Phó trụ trì Thượng tọa Thích Thông Hạnh

 

 Giáo thọ Thượng tọa Thích Trí Chơn

 

 Phó Tự
Đại đức Thích Đạt Ma Phổ Hóa

 

 Thư ký

 Đại đức Thích Đạo Huy

 

 

 Đại đức Thích Đạt ma Quang Tuệ

 


 Ban giáo thọ

 arrow Đại đức Thích Đạo Tâm

 

 

 arrow Đại Đức Thích Đạt ma Viên Diệu

 

 

 arrow Đại Đức Thích Đạt ma Bảo Thiện

 

 

 arrow Đại  Đức Thích Đạt ma Chí Hải

 

  arrow Tri sự

 arrow Đại đức Thích Kiến Tỉnh

 

  arrow Tri khách

 arrow Đại đức Thích Đạt ma Nguyên Thành

 

  arrow Tri viên

 arrow Đại đức Thích Tỉnh Cần

 

  arrow Tri khố

 arrow Đại đức Thích Đạo Hiển

 

  arrow Trạm xá

 arrow Đại đức Thích Đạt ma Tông Đạo

 

  arrow Ban may

 arrow Đại đức Thích Đạt ma Khả Hội

 

  arrow Thư viện

 arrow Đạt ma Thiện Hiền, Huy Đức An

 

  arrow Thủ kho

 arrowĐại đức Thích Đạt ma Huy Thể Tỉnh

 

  arrow Ban điện

 arrow Đại đức Thích Đạt ma Tông Thông

 

  arrow Ban kiểng

 arrow Đại đức Thích Đạt ma Phương Hiển

 

  arrow Ban Tài xế

 arrow Đại đức Thích Tỉnh Tỉnh

 

  arrow Ban âm thanh

 arrow Đại đức Thích Đạt ma Chân Quang

 

  arrow Ban thị giả

 arrow Đại đức Thích Đạt ma Khả Lực

 

  arrow Ban hương đăng

 arrow Đạt ma Thành Quang

 


 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]