Từng Bước An Vui


THÍCH THÔNG PHƯƠNG
 

...Đây là những phương thuốc trị lành tâm bệnh cho chúng sang, giúp người sống lành mạnh trong ánh sáng chánh giác.

Ai sinh ra đời cũng muốn sống an vui, sống hạnh phúc, vậy thuốc đã có, con đường đã mở ra, phần còn lại xin mời mọi người ! .


NHÀ XUẤT BẢNTÔN GIÁO
PL: 2549 -  DL: 2005

 

Mục Lục

  Lời đầu
   Nguồn gốc khổ vui
   Thắng mình là trên hết
   Chẳng lầm nhân quả
   Đâu đâu cũng là Phật pháp
  Tính chấp ngã - Ngòi nổ của mọi sự đổ vỡ

Các tin khác

[ Quay lại ]