Phẩm Bà La Môn: 36. Người Diễn Kịch Câm Xuất Gia Làm Sa Môn

Bỏ điều ưa, điều ghét ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến một thầy Tỳ-kheo trước khi xuất gia là một diễn viên kịch câm.

Câu chuyện cũng giống như chuyện trước, chỉ khác trong trường hợp này, đức Phật dạy:

- Này các Tỳ-kheo, ông ấy đã bỏ điều ưa, điều ghét.

Ngài nói kệ:

(418) Bỏ điều ưa, điều ghét,
        Mát lạnh, diệt sanh y,
        Bậc anh hùng chiến thắng,
        Nhiếp phục mọi thế giới,
        Ta gọi Bà-la-môn.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]