headertvtc

Mongxuan
 Video - Ngày truyền thống tông môn

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

xuan2015

Xuân Ất Mùi 2015

Khuyên đời tiến đạo

3 DAYS AGO
Khuyên đời tiến đạo

HT.Thích Thanh Từ  

Chúng ta chuẩn bị kết thúc một năm cũ, bước sang năm mới, tôi dẫn bài kệ “Khuyến thế tiến đạo” của Tuệ Trung Thượng Sĩ, để nhắc nhở tất cả Tăng Ni Phật tử cố gắng thức tỉnh tu hành:

Tứ tự tuần hoàn xuân phục thu,
Xâm xâm dĩ lão thiếu niên đầu,
Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng,
Tuế nguyệt không hoài vạn hộc sầu.
Khổ thú luân hồi như chuyển cốc,
Ái hà xuất một đẳng phù âu,
Phùng trường diệc bất mô lai tỷ,
Vô hạn lương duyên chỉ mạ hưu.


xem tiếp

Tin Tức

Chúc Thọ Hòa thượng Ân Sư

5 DAYS AGO
Chúc Thọ Hòa thượng Ân Sư

Sáng ngày mùng 1 tết Ất Mùi  (19/02/2015), toàn thể chức Tăng, Ni và Phật tử tại Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu, trang nghiêm thực hiện khóa lễ Bát Nhã mừng năm mới và kỉ niệm ngày vía đức Phật Di-Lặc. Cũng theo truyền thông tông môn nhân ngày đầu năm mới Ất Mùi-2015, Chư Tôn Đức Tăng, Ni đại diện lãnh đạo các thiền viện đã vân tập đông đủ tại Thiền Thất của Hòa thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ đễ đảnh lễ vấn an sức khỏe và khánh tuế Hòa thượng. 


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Bài Thứ 8 - Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) - Tứ Chánh Cần

-1 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Bài Thứ 8 - Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) - Tứ Chánh Cần

HT Thích Thiện Hoa

A. Mở Ðề

Nhờ Tứ Niệm Xứ, chúng ta đã thấy rõ sự thật của đời. Ðó là: thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thị khổ. Thấy rõ được sự thật đau khổ ấy rồi, chúng ta phải gia công, cố sức làm thế nào để thoát ra ngoài móng vuốt nguy hiểm của chúng.

Muốn thế, sự siêng năng, Tinh tấn là điều kiện trên hết trong công cuộc giải thoát của chúng ta.

Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt đẹp trong đời mình thì phải luôn luôn gia công gắng sức. Nhất là người tu hành, mà cái quả là xuất trần, cái cứu kính là an vui vĩnh viễn, thì sự gia công, sức cố gắng lại càng phải bền bỉ, dẻo dai vượt bực mới thành tựu được.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

LỜI GIÁO HUẤN CỦA HÒA THƯỢNG TÔN SƯ - Nhân ngày truyền thống 08/12/Giáp Ngọ - 2015

20 DAYS AGO
LỜI GIÁO HUẤN CỦA HÒA THƯỢNG TÔN SƯ - Nhân ngày truyền thống 08/12/Giáp Ngọ - 2015

Cùng tất cả Tăng Ni,

Hôm nay ngày truyền thống của thiền phái Trúc Lâm, chư Tăng Ni về đây đảnh lễ chúc mừng tôi, tôi rất là hoan hỷ và cũng có đôi lời nhắc nhở đến toàn thể:

Thuở xưa đức Phật Thích-ca do tu thiền mà ngộ đạo, chư Tổ Ấn Độ, Trung Hoa đến Việt Nam cũng do tu thiền mà thành Tổ. Chúng ta ngày nay tự nhận là đệ tử Phật, là môn đồ chư Tổ, không lý do gì từ khước chẳng chịu tu thiền. Như thế khôi phục thiền tông là một nhiệm vụ chung của toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM-Lời dạy của Hòa thượng Bảo Phong Anh

13 DAYS AGO
NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM-Lời dạy của Hòa thượng Bảo Phong Anh

1. Tự lượng

Hoà thượng Bảo Phong Anh nói: “Bậc lão túc các nơi hay đem phê phán lời nói của các bậc tiên giác và nhặt lấy các bài công án để diễn giải thêm. Những việc làm ấy không khác gì bưng đất đắp thêm vào núi Thái, bốc nước tưới thêm vào biển Đông. Núi biển kia đâu nhờ vào việc làm ấy mà cao sâu hơn. Xem cái chí muốn làm thêm lên cho các bậc tiên giác của các vị kia, thấy rằng các vị kia không tự biết, là việc làm ấy không hợp với sức mình”.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

TÌNH CHẤP NGÃ – NGÒI NỔ CỦA MỌI SỰ ĐỔ VỠ

7 YEARS AGO
TÌNH CHẤP NGÃ – NGÒI NỔ CỦA MỌI SỰ ĐỔ VỠ

I- NHÌN THẲNG SỰ THẬT:

Trong cuộc sống của thế gian này, mỗi người đang sống hàng ngày đây, có bao giờ mình tự đặt câu hỏi: Là cuộc sống của cái gì chăng? Phải thấy lại chỗ này để có một cuộc sống ý nghĩa hơn.

Xét kỹ lại, cuộc sống này là cuộc sống của một cát TA chứ không gì khác phải không?  Bởi ngay từ cái gốc ban đầu chúng ta sinh ra đời là từ nó mà ra - Tức là do lòng thám ái chấp ngã nên nó mới sinh ra ở đây;


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Tỳ Kheo: 8- Cỏ Úa, Hoa Phai

13 DAYS AGO

Như hoa Vassikà ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở tại Kỳ Viên, liên quan đến năm trăm vị Tỳ-kheo.

Chuyện kể rằng, các thầy Tỳ-kheo này sau khi khi được đức Thế Tôn cho đề mục thiền định rồi, liền lui vào rừng sâu và bắt đầu hành thiền. Ðang ngồi thiền, các thầy trông thấy những bông lài mới nở tươi tắn chỉ sáng nay thôi, chiều đã úa tàn rũ cánh gục đầu. Các thầy tự nghĩ: "Chúng ta phải diệt trừ được thâm sân si trước khi những đóa hoa lìa cành". Và các thầy càng nỗ lực chuyên chú vào việc hành thiền, như vừa được tiếp thêm sức mạnh mới. Ðức Thế Tôn quán sát các thầy Tỳ-kheo ấy và dạy rằng:


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: IV- PHẨM BỒ-TÁT-BỒ-TÁT DI-LẶC

7 DAYS AGO
KINH DUY MA CẬT: IV- PHẨM BỒ-TÁT-BỒ-TÁT DI-LẶC

HT Thích Thanh Từ - giảng

Chánh văn:

Khi ấy Phật bảo Bồ-tát Di-lặc:
- Ông hãy đến thăm bệnh ông Duy-ma-cật.
Ngài Di-lặc bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn! Con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Nhớ thuở xưa con vì Thiên vương ở cung trời Đâu-suất và quyến thuộc của người, nói về hạnh bất thối chuyển. Lúc ấy ông Duy-ma-cật đến bảo con: “Ngài Di-lặc! Đức Thế Tôn thọ ký cho nhân giả, một đời sẽ được quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vậy đời nào ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu đời quá khứ, thì quá khứ đã qua.


xem tiếp

Pháp Lữ

Nghệ thuật Phạm bối trong kinh điển Phật giáo

1 DAY AGO
Nghệ thuật Phạm bối trong kinh điển Phật giáo

Chúc Phú

Nghệ thuật Phạm-bối của Phật giáo ra đời trong không gian kỳ ảo của nhiều cung bậc âm thanh, từ các thể tán ca, ngâm vịnh của những tôn giáo mang ảnh hưởng Vệ-đà.

Đạo nhân thanh cố khởi1

Mặc dù Đức Phật đã mở một lối đi riêng mang tính tiên phong về phương diện tư tưởng nói chung và lãnh vực nghệ thuật nói riêng; tuy vậy, vẫn có những giao thoa nhất định trong hành hoạt đời thường, vì cùng sinh hoạt và tồn tại trong một không gian văn hóa.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Xuân Thiền

-1 DAYS AGO
Xuân Thiền

   
 


Xuân thời giao chuyển
Vạn vật xinh tươi
Chẳng đợi xuân khơi
Xuân thiền bất tận.
 


xem tiếp