headertvtc


   Hôm nay Thứ ba, 21/02/2017 - Ngày 25 Tháng 1 Năm Đinh Dậu - PL 2560 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

thanhtutoantap new3

Tin Tức

Lễ cầu nguyện CHỈNH TRANG NGÔI ĐIỆN PHẬT THƯỜNG CHIẾU

9 DAYS AGO
Lễ cầu nguyện CHỈNH TRANG NGÔI ĐIỆN PHẬT THƯỜNG CHIẾU

Sáng ngày 14 tháng giêng năm Đinh Dậu ( nhằm ngày 10/02/2017), tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu dưới sự quang lâm và chứng minh của Hòa thượng Tôn sư thượng Thanh hạ Từ. Dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng thượng Nhật hạ Quang trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu toàn thể chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử trang nghiêm tổ chức "Lễ cầu nguyện CHỈNH TRANG NGÔI ĐIỆN PHẬT THƯỜNG CHIẾU"


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa VI-Bài Thứ Bảy: HƯ KHÔNG TỪ CHƠN TÂM BIẾN THIỆN 

9 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa VI-Bài Thứ Bảy: HƯ KHÔNG TỪ CHƠN TÂM BIẾN THIỆN 

H.T Thích Thiện Hoa

 I.-HƯ KHÔNG TỪ CHƠN TÂM BIẾN THIỆN

- A-Nan, hư không vô hình, nhơn các hình sắc mà hiện bày ra. Như ở trong thành Thất la này, khi dân chúng mới cất nhà, thì họ đào giếng để múc nước. Đào một thước đất, thì thấy có một thước hư không hiện ra, đào xuống mười thước thì thấy có mười thước hư không hiện ra; hư không cạn hay sâu là tùy người đào nhiều hay ít. Vậy hư không này là do đất sanh, do đào mà có, hay không do đâu mà tự sanh ? 


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Lễ Phật thành Đạo

1 MONTHS AGO
Lễ Phật thành Đạo

Hôm nay nhân ngày Phật  thành đạo , tất cả  Tăng Ni  tụ hội về  chánh điện   lễ kỷ niệm  Phật  thành đạo Chúng tôi   nhận thấy  người sau đặt nặng ngày  Phật đản  sanh hơn ngày Phật  thành đạo . Ngày  Phật đản  sanh tất cả chùa chiền đều tổ chức huy hoàng, còn ngày Phật thành đạothì  im lặng   đơn sơ .

Lý đáng người tu  chúng ta  phải thấy ngày Phật  thành đạo  là ngày tối quan trọng. Vì nếu khôngthành đạo,  đức Phật  không thể  giảng giải   Phật pháp giáo hóa   chúng sanh . Như vậy ngày  thành đạo  là một bước ngoặc lớn trong  cuộc đời   tu tập  của Ngài, mà cũng là ngày có  ý nghĩa  đối với muôn loài. Đó là ngày  đức Phật  từ một  con người   thế gian   trở thành   xuất thế gian , từ  con người  mê thành  con người  giác.  Vì vậy   chúng tôi  cho rằng ngày này  hết sức   trọng đại .


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

8 MONTHS AGO
THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

Ngài dạy: Niệm Phật một hoặc ba, năm, bảy tiếng, thầm tự hỏi tiếng niệm Phật này từ đâu khởi, hoặc hỏi niệm Phật là ai? Có nghi chỉ giữ lấy cái nghi đó. Nếu chỗ hỏi không thiết tha thì nghi tình không tha thiết. Hỏi trở lại câu cứu cánh “Niệm Phật là ai?” Hỏi ít thì nghi ít. Chỉ lấy câu “Niệm Phật là ai?” xét mãi hỏi hoài.

Ngài nêu lên câu niệm Phật, cách tu ở đây là đặt câu hỏi rồi khởi nghi. Hỏi “niệm Phật là ai?” Từ đó cứ tha thiết nghi, giữ lấy cái nghi. Nếu chỗ hỏi không tha thiết thì nghi tình cũng không tha thiết.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 023. RIÊNG SIÊU NGOÀI VẬT

3 DAYS AGO
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 023. RIÊNG SIÊU NGOÀI VẬT

Một đêm Tây Đường, Bá Trượng, Nam Tuyền đang hầu Sư (Mã Tổ) ngắm trăng, Sư hỏi:
- Chính khi ấy thế nào?
Tây Đường thưa:
- Chính nên cúng dường.
Bá Trượng thưa:
- Chính nên tu hành.
Nam Tuyền phủi áo ra đi.
Sư bảo:
- Kinh vào Tạng, Thiền về Hải, chỉ có Phổ Nguyện "riêng siêu ngoài vật".


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 39- Angulimàla, Vô Não

1 MONTHS AGO

Bậc trâu chúa, thù thắng ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Angulimàla.

Câu chuyện này đã được kể trong phần chú giải bài kệ bắt đầu bằng câu: "Keo kiết không sanh thiên...".

Các thầy Tỳ-kheo hỏi Angulimàla:

- Này huynh Angulimàla, khi huynh thấy con voi độc cầm lọng đứng trước mặt, huynh không sợ sao ?


xem tiếp

KINH THẬP THIỆN

KINH THẬP THIỆN: GIẢNG VĂN KINH 17

1 MONTHS AGO
KINH THẬP THIỆN: GIẢNG VĂN KINH 17

HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Long vương đương tri, thử Thập thiện nghiệp, nãi chí năng linh Thập lực tứ vô úy, Thập bát bất cộng nhất thiết Phật pháp, giai đắc viên mãn. Thị cố nhữ đẳng ưng cần tu học.

DỊCH:

Long vương nên biết, Mười nghiệp thiện này, hay khiến cho Mười lực, Bốn vô sở úy, Mười tám pháp bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn. Thế nên các ông phải siêng năng tu học.

GIẢNG:

Đây là lời Phật khuyên: Mười nghiệp thiện là pháp tu căn bản có công đức lớn như đã nói, nên hãy siêng năng tu học.


xem tiếp

Pháp Lữ

CÔNG CUỘC HOẰNG PHÁP CỦA Viện Chủ

-1 DAYS AGO
CÔNG CUỘC HOẰNG PHÁP  CỦA Viện Chủ

Do duyên đưa đẩy, công cuộc hoằng pháp của Chơn Không được phát triển khá tốt đẹp. Một việc mà trước đó không ai ngờ đến. Không ngờ, trong điều kiện sống khá phức tạp, khá khó khăn về kinh tế và về nhiều mặt khác mà Thiền Chơn Không lại phát triển được và phát triển khá tốt nữa. Việc phát triển ấy chính là do công đức hoằng pháp củaViện chủ Chơn Không. Cụ thể là sự phát triển các cơ sở Thiền viện để phục vụ nhu cầu hoằng pháp ấy.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

NHẬN RA

3 DAYS AGO
NHẬN RA

 

Chánh Hiếu Tường

 

Sanh tử kề cổ tháng ngày qua
Thong dong tự tại chẳng nhận ra
Nay con tỉnh thức tuy đã muộn
Cố gắng muôn trùng vượt ải xa


xem tiếp